>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی وضعیت زیست پذیری درشهر قائمشهر  
   
نویسنده احمدی نفت چالی حسین
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    زیست پذیری یکی از راهبردهای توسعه پایدار است‌وشهری زیست‌پذیرنام داردکه سه مولفه اقتصادی،‌‌اجتماعی و زیست‌محیطی در آن، به سمت توسعه پایدار گام بردارند.‌ رویکردزیست‌پذیری به سیستم شهری سالم، امن، با دسترسی‌مناسب و مقرون‌به‌صرفه اطلاق می شود که کیفیت بالای زندگی راموجب خواهد شد. به همین خاطر پژوهش حاضرباهدف سنجش‌میزان زیست پذیری شهر قائمشهروشناسایی‌متغییرهای تاثیرگذار برزیست پذیری شهری‌انجام گرفته‌است. روش پژوهش توصیفی-‌تحلیلی مبتنی بر توزیع پرسشنامه بوده است. حجم نمونه با استفاده ازفرمول کوکران 384 بدست آمده است. پرسشنامه شامل سه بعد اصلی اقتصادی، اجتماعی و‌ زیست محیطی می‌باشد، که هرکدام از بعدهای پرسشنامه دارای چند زیرشاخه بوده است. با بررسی میانگین های به دست آمده از تحلیل ابعاد سه گانه زیست پذیری با عنایت به طیف لیکرت پرسشنامه‌و این نکته که هرسه بعد از میانگین پائین 3 برخوردار هستند. ابعاد زیست پذیری پایدار منطقه نیازمند برنامه ریزی و توجه‌متولیان عرصه شهری در راستای بهبود شرایط زیستی در این ناحیه می‌باشد. لیکن بعد اقتصادی با میانگین 67/1 از اولویت بیشتری برای این امر برخوردار است و بعد اجتماعی به نسبت سایر ابعاد با میانگین 21/2 وضعیت مطلوب تری را داراست. برای پاسخگویی به سوال دوم پژوهش و تعیین میزان اثر گذاری هر کدام از ابعاد زیست پذیری در بهبود زیستی ناحیه مورد مطالعه از رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. نتایج آزمون رگرسیون نشان می دهد که با توجه به ضرایب بتای حاصله بعد اجتماعی با ضریب بتای 464/0 بیشترین اثرگذاری را در شرایط زیست پذیری ناحیه مورد مطالعه دارد.
کلیدواژه زیست پذیری، کیفیت زندگی، قائم شهر
آدرس , Iran
 
   Survey of livability status in the city of ghaemshahr  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved