>
Fa   |   Ar   |   En
   دیدگاه معماری منظر به عناصر اصلی تشکیل دهندۀ باغ ایرانی از بُعد زیبایی شناسی  
   
نویسنده رحیمی الهه
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    باغ ایرانی با بهره گیری از گیاهان، درختان و آب و با اتکا به فرهنگ ایران زمین گام تاثیرگذاری را در عرصۀ باغ سازی بر داشته است، به طوری که شاهد کهن ترین باغ سازی در این سرزمین هستیم. از آنجایی که معماری منظر رابطۀ عمیقی با طبیعت دارد، زمینه ساز برقراری تعامل بین محیط مصنوع و طبیعت پیرامون می شود، لذا با در نظر گرفتن پیوند ناگسستنی بین مردم ایران و محیط طبیعت و درک و شناخت صحیح از اصول و قواعد اقلیم و روحیات انسان های آن دوره، معماران و طراحان قادر به خلق فضاهایی در قالب باغ شده بودند که منجر به الگوبرداری ملل دیگر شد. ایرانیان در ادوار گذشته خود را جزئی از طبیعت می-دانستند، و برای رسیدن به آرامش به آن پناه می برد.
کلیدواژه معماری منظر، زیبایی شناسی، باغ ایرانی.
آدرس , Iran
پست الکترونیکی elaherahimi574@ gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved