>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل اجتماعی موثر بر حق به شهر زنان در بافت فرسوده شهر بابل  
   
نویسنده رضاپور هادیه ,شارع پور محمود
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    مفهوم حق به شهر، یک حق مردمی می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر حق به شهر زنان در بافت فرسوده شهر بابل می باشد. بدین منظور از نظریه حق به شهر لوفور و هاروی به عنوان چهارچوب نظری استفاده شده است. روش این پژوهش پیمایشی بوده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 266 نفر تعیین شده است. حدود پژوهش، محله ها با بافت فرسوده در شهر بابل می باشد. نتایج رگرسیون چند متغیره حاکی از آن می باشد که متغیرهای تاثیرگذار به ترتیب عبارتند از: عدالت اجتماعی، سرزندگی، امنیت.
کلیدواژه حق به شهر، زنان، بافت فرسوده، زندگی شهری
آدرس , Iran, , Iran
 
   A Study of Social Factors Affecting Women's Right to the City in the Old Urban Fabric of Babol  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved