>
Fa   |   Ar   |   En
   شهر هوشمند پایدار  
   
نویسنده درانی فاطمه
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    در طول تاریخ، شهرها مرکز توسعه اقتصادی، نوآوری های تکنولوژیکی، پیشرفت اجتماعی و ارتقای توانایی های انسانی بوده اند. در حالی که تعداد و اندازه های آن در حال رشد است – بیش از نیمی از جهان امروزه در مناطق شهری زندگی می کنند – شهرها نیز با چالش های عمده ای مانند تراکم، آلودگی، تخریب محیط زیست و افزایش نابرابری در دسترسی به فرصت ها و محیط های زندگی مناسب مواجه هستند. برای توسعه پایدار شهرها، بسیج دیدگاه های متنوع و گرد هم آوردن ذینفعان مختلف برای حل این مشکلات عمده شهری ضروری است. شهرهای هوشمند به رویکردی برای استفاده بهینه از داده‌ها، فن‌آوری‌ها و منابع موجود برای بهبود برنامه‌ریزی شهری، مدیریت و ارائه خدمات، مشارکت شهروندان و افزایش مسئولیت‌پذیری اشاره دارد. برای شهرهای هوشمند، فناوری‌های پیشرفته مانند دیجیتال دوقلوی، هوش مصنوعی ، داده‌های بزرگ و اینترنت اشیا در جهت ایجاد یک پلتفرم مدنی برای اشکال جدید شهرهایی با پایداری و شکوفایی چابک است. به این معنا که در حالی که فناوری‌های نوآورانه توانمندسازهای کلیدی هستند، ارتقای یکپارچگی و همسویی در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری هسته اصلی شهرهای هوشمند موفق است.
کلیدواژه شهر هوشمند، ارزیابی برنامه، مطابق امتیاز تمایل
آدرس , Iran
 
   Sustainable smart city  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved