>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی مشارکت روستائیان جهت بهسازی با هدف کاهش محرومیت مطالعه موردی دهستان حسینی شادگان  
   
نویسنده هدایت راد یاسمین
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    امروزه مشارکت روستائیان در امور روستایی و با دید تخصصی تر در توسعه روستایی، از ضروریات برنامه ریزی در محیط های روستایی به شمار می رود. مشارکت مردم در طرح های توسعه روستایی یکی از کم هزینه ترین و مطلوب ترین راهبرد توسعه روستایی است. این پژوهش با هدف ارزیابی مشارکت روستائیان جهت بهسازی با هدف کاهش محرومیت مطالعه موردی دهستان حسینی شادگان انجام شده است. روش تحقیق در این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی و همبستگی است که بخش عمده ای از داده های آن بر اساس مطالعه میدانی صورت گرفته است. یافته های مطالعه براساسِ نتایج به دست آمده از آزمون های همبستگی پیرسون نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین همۀ شاخص های موردنظر وجود دارد؛ ولی در اکثر مولفه ها کمتر از حد مطلوبیت عددی (3) موردنظر ارزیابی شده است.
کلیدواژه مشارکت، روستا، بهسازی، کاهش محرومیت، دهستان حسینی شادگان
آدرس , Iran
پست الکترونیکی yashedayat2@gmail.com
 
   Evaluation of Rural Participation to Improvement aimed at Reducing Deprivation of Case Study of Hosseini Shadegan Province  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved