>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر بازسازی بافت های فرسوده در مناطق 6 و7 شهر اهواز  
   
نویسنده منصوری علی ,سیاحی ناصر ,حردانی حبیب ,پورحسینی مریم السادات
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    امروزه موضوع احیای بافت های مرکزی شهر ها و توسعه پایدار آن به صورت یک مساله ای مهم در برنامه ریزی های شهری درآمده است زیرا بافت های قدیمی به دلیل قدمت و فرسودگی و تخریب ناشی از آن و کمبود و حتین بود تاسیسات و تجهیزات شهری دچار نارسایی هایی در پاسخگویی به نیازهای امروز زندگی شده اند هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر بازسازی بافت های فرسوده در مناطق 6 و7 شهر اهواز می باشد.روش تحقیق به صورت کاربردی می باشد.جامعه آماری مورد پژوهش ساکنان بافت مناطق 6 و7 شهر اهواز می باشدحجم نمونه 120 نفر می باشد.نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که قویت ارزش های فرهنگی و قومی منجر به تقویت مشارکت و فعال کردن سازمان های مردم نهاد در نوسازی و بهسازی مناطق 6 و7 اهواز خواهد شد. عدم شکل گیری نهادهای مردی همراه با تحولات اجتماعی و قومی مردم در سال های اخیر باعث شده است که جریان مشارکت در بهسازی و نوسازی محله رو به کاهش بگذارد.میزان مشارکت اجتماعی مردم بر بافت های فرسوده تاثیر دارد.تامین هزینه های مالی بر بازسازی بافت های فرسوده تاثیر دارد.
کلیدواژه بازسازی، بافت های فرسوده ، مناطق 6 و7 ، شهر اهواز
آدرس , Iran, , Iran, , Iran, , Iran
 
   Investigating the effect of restoration of worn-out tissues in areas 6 and 7 of Ahvaz city  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved