>
Fa   |   Ar   |   En
   نور در معماری ایران  
   
نویسنده میرشجاعیان ایمان ,غریب آیناز
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    در دهه های اخیر بحران های ناشی از کمبود انرژی و استفاده روزافزون از انرژی خورشید در ساختمان مورد توجه قرار گرفته است حال آنکه روشنایی طبیعی تنها یکی از این زمینه ها است که از گذشته در معماری ایران دارای ارزش بوده، الگوهای نورپردازی مورد استفاده در این معماری در اثر تعامل جوامع سنتی با یکدیگر و با طبیعت زیستگاه خود و نحوه ارتباط با ماوراطبیعه در طول سالیان متمادی شکل گرفته است. با توجه به این سه نوع دیدگاه اصلی، معنویت گرایانه یا روحانی، رویکرد زیبایی شناسانه یا روانشناانه و رویکرد فیزیکی یا علمی، در نحوه نگرش انسان نسبت به حضور نور در فضا وجود دارد. بنابراین در این پژوهش سعی داریم با تاکید بر لزوم بازخوانی جنبه های کیفی و معنویت بخشی نور طبیعی در معماری سنتی ایران، با نگرش تحلیلی به بررسی چگونگی حضور کیفی نور در عرصه فضای معماری پرداخته می شود. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام پذیرفته با بررسی و معرفی گونه های استفاده از نور در معماری ایرانی، مولفه های استفاده از نور و نحوه و میزان ورود نور به فضاهای معماری سنتی ایران را در سه دسته مولفه های فضای معنوی، مولفه های کیفی فضا و مولفه های کیفی_معنایی نور دسته بندی نموده ایم.
کلیدواژه معماری ، نور ، معماری سنتی ایرانی
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی hemati.somayeh@yahoo.com
 
   نور در معماری ایران  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved