>
Fa   |   Ar   |   En
   تدوین مولفه‌های موثر بر 'معماری زمینه‌گرا'  
   
نویسنده نیائی الهام ,عینی‌فر علیرضا
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    زمینه‌گرایی مانند سایر مباحث حایز اهمیت در معماری، مولفه‌ها و ابعادگوناگونی دارد که توجه به هر یک از آن‌ها می‌تواند برای خلق معماری زمینه‌گرای موفق، تاثیر به‌سزایی داشته باشد. هر یک از نظریه‌پردازان به مولفه‌های خاصی از زمینه‌گرایی اشاره داشته و تعدادی از مولفه‌ها را مهم دانسته‌اند. هدف پژوهش حاضر شناخت مجموعه‌ جامع‌تری از مولفه‌های موثر بر زمینه‌گرایی و تعیین اولویت و اهمیت نسبی هر یک، از دیدگاه صاحب‌نظران است. پرسش این است که مولفه‌های موثر بر زمینه‌گرایی چیست؟ پژوهش‌گران به چه مولفه‌هایی اولویت بیشتری داده‌اند؟ و چگونه می‌توان این مولفه‌ها را در طراحی و ارزیابی آثار معماری بکار برد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا با جست‌وجو در متن‌های مرتبط، مولفه‌های موثر در زمینه‌گرایی استخراج و سپس مولفه‌هایی تعیین و در نهایت اولویت نسبی هر مولفه مشخص شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که پژوهش‌گران، زمینه‌گرایی را با مولفه‌های کالبدی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، اقلیمی، معنایی، انسانی، بصری-احساسی، فعالیتی و زیست محیطی، تعریف کرده‌اند. مولفه‌های کالبدی، فرهنگی و اجتماعی، نسبت به سایر مولفه‌های زمینه‌گرایی فراوانی بیشتری دارند. نتایج پژوهش و مولفه‌های استخراج شده حاصل از آن می‌تواند به منظور بررسی ارتباط معماری با زمینه، در ابعاد مختلف جغرافیایی شامل ارتباط با بناهای مجاور، ارتباط با سایت، ارتباط با منطقه و در ابعاد مختلف زمانی شامل گذشته، حال و آینده برای طراحی و ارزیابی بناهای زمینه‌گرا مورد استفاده قرار گیرند.
کلیدواژه معماری زمینه‌گرا، مولفه‌های موثر، زمینه‌گرایی، نظریه پردازان زمینه‌گرا.
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی aeinifar@ut.ac.ir
 
   'Compilation of Effective Components on 'Contextual Architecture  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved