>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر اقامتگاه های بوم گردی بر رضایت گردشگران با تاکید بر احیاء و ارتقای سطح زندگی جامعه محلی (مطالعه موردی: روستای برغان)  
   
نویسنده اعتماد نسترن ,اکبری علی
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    امروزه گردشگری روستایی نقش مهمی در ایجاد اشتغال و فعالیت های اقتصادی روستاییان دارد، بطوریکه گرایش زیادی در جهان برای سرمایه گذاری در این صنعت به وجود آمده است و میل به تنوع سازی فعالیت های روستایی از طریق گردشگری رو به فزونی می رود. درکشور ما روستاهای زیادی با جاذبه های گوناگون، هر ساله مقصد بازدید بسیاری از مسافران در فصول مختلف گردشگری هستند. پژوهش حاضر با تاکید بر احیاء و ارتقای سطح زندگی جامعه محلی (روستاییان) وهدف بررسی نقش اقامتگاه های بوم گردی بر رضایت گردشگران برای انتخاب نمودن روستای برغان به مقصد گردشگری است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی – تحلیلی است و برای جمع آوری اطلاعات از تکنیک پرسشنامه (آزمون تک نمونه ای) استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل گردشگران ورودی به روستای برغان و علاقه مندان به گردشگری روستایی است. ارزیابی از طریق طیف لیکرت (5 خیلی زیاد تا 1 خیلی کم) صورت گرفته است، به جهت شناخت بهتر ماهیت نمونه هایی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و شناسایی بیشتر با مشخصات عمومی پاسخ دهندگان، داده ها توصیف شده اند. روایی (اعتبار) پرسشنامه به سنجش این موضوع برمی‌گردد که مشخص شود این پرسشنامه چه چیزی را مورد ارزیابی قرار داده است و پایایی پرسشنامه، توانایی آن برای تولید نتایج مشابه در موقعیت‌های متفاوت را تعیین می‌کند. روایی این پرسشنامه با قضاوت خبرگان این موضوع صورت گرفته است، همچنین برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) استفاده شده است.
کلیدواژه گردشگری روستایی، طبیعت گردی، اکوتوریسم، بوم گردی، برغان
آدرس , Iran, , Iran
 
   Investigating the impact of eco-tourist accommodations on tourists' satisfaction with an emphasis on revitalizing and improving the living standards of the local community (case study: Baragan village)  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved