>
Fa   |   Ar   |   En
   بازخوانی مفهوم معماری آرامگاه بر پایه ی رمزگان امبرتو اکو  
   
نویسنده بهنود الناز
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    از مهمترین مباحث زیبایی شناسی، نقش مخاطب در خوانش متن و مشارکت او در خلق معانی تازه در اثر است. امبرتو اکو همواره به مشارکت مخاطب در فرآیند آفرینش معنایی تاکید کرده و رمزگان های معماری را به سه دسته تقسیم می کند: رمزگان تکنیکی، رمزگان نحوی و رمزگان معنایی. چهارچوب مطالعاتی این مقاله بر اساس این مبانی، سعی در توصیف معناشناسی رمزگان اکو دارد تا از این طریق بتواند به نقد معماری آرامگاه بر اساس دسته بندی از رمزگان بپردازد. مقاله حاضر از نظر محتوا، پژوهشی کیفی است که نهایتاً به خوانش معنایی جدید از آرامگاه دست می یابد.
کلیدواژه آرامگاه، رمزگان معماری، رمزگان معنایی، امبرتو اکو
آدرس , Iran
 
   Reading the concept of tomb architecture based on the codes of Umberto Eco  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved