>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین درصد سبزینگی پوشش گیاهی با استفاده از شاخص Ndvi طی سال های 2021-2010 (مطالعه موردی: شهر سبزوار)  
   
نویسنده اکبری الهه ,رمضانپور مریم ,ناعمی تبار مهناز
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    در کشور پهناور ایران به سبب برخی عوامل از جمله شرایط اقلیمی متفاوت، وجود کوه های مرتفع حصار مانند در اطراف، وجود کویر بزرگ مرکزی ، تنوع زیستی خاص ، اکوسیستم ویژه ای بوجود آمده است. شهر سبزوار بر اساس روش طبقه بندی یونسکو که روشی سازگار برای فعالیت های کشاورزی است، در اقلیم خشک قرار دارد. پوشش گیاهی شامل انواع درختان ، بوته ها، علوفه و چمن است که در سطح زمین استقرار یافته است فقدان پوشش گیاهی در سطح زمین از عوامل عمده تخریب سطح خاک توسط باران می باشد. در این پژوهش، داده های مربوطه از datasetطی سال های 2021- 2010 از ماهواره لندست جهت استخراج تصاویر شاخص پوشش گیاهی ndvi شهر سبزوار استفاده شده است. بر اساس محاسبات صورت گرفته و کلاس بندی پوشش های گیاهی در نقاط مختلف شهر سبزوار در سال های 2010 و 2021، این شهر در سال 2010 با مساحت 113هکتار (1129754متر مربع) دارای 52/4 درصد پوشش گیاهی در نقاط مختلف و به صورت پراکنده بوده است که این میزان در سال 2021 با وجود تلاش-های بسیاری که از سوی سازمان ها و ارگان های مربوطه در جهت افزایش محیط هایی با پوشش گیاهی مختلف صورت پذیرفته است به مساحت تقریبی110هکتار ( 4/4 درصد) کاهش پیدا کرده است. با توجه به اقلیم غالب گرم و خشک شهر سبزوار و خروجی داده های ماهواره لندست، با سه شاخص گیاهی مختلف و ارزیابی پوشش گیاهی شهر سبزوار به این نتایج دست یافتیم که فضای شهری شهر سبزوار با کاهش 12/0 درصد پوشش گیاهی مواجه شده است.
کلیدواژه شهر سبزوار، شاخص پوشش گیاهی، ماهواره لندست.
آدرس , Iran, , Iran, , Iran
پست الکترونیکی elahe.akbari62@gmail.com
 
   Determining the greenness percentage of vegetation using the NDVI index during the years 2010-2021 (case study: Sabzevar city)  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved