>
Fa   |   Ar   |   En
   مجتمع تجاری وتفریحی با رویکرد معماری سنتی  
   
نویسنده فرخنده علی ,محمدپور اطاقسرا حسن
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    معماری در طول تاریخ هرگاه توانسته است خود را با نیازهای معیشتی و اصلی مردم هر روزگاری منطبق کند مقبولیت عام یافته است و اگرنه، تنها ابزاری بوده است در خدمت حاکمان وقت برای القای منظوری خاص و منحصر . اقتصاد و نمود کالبدی آن، بازار از معدود کاربری هایی است که ردپای آن را از نخستین اجتماعات بشری تا جوامع امروز رصد کرد.بررسی اسناد به جا مانده از دوره های زیستی کهن، ایران نیز به عنوان یکی از معدود تمدن های قدیمی، موید این مطلب می باشد . کاربری بازار همزمان و همگون با رشد کالبدی و ارتقا نیاز شهروندان نیز ارتقا یافته است و هیچگاه از تحوات اجتماعی و اقتصادی جامعه عقب نیفتاده است . در فرهنگ ایرانی بازار نه فقط مکانی برای داد و ستد کالا بلکه به عنوان مکانی برای برقراری تعامل و دیدار شهروندان، آگاهی از تحوات و اخبار جامعه و در یک کام مکانی برای زیستن در متن جامعه بوده است .امروزه نیز مجتمع های تجاری قلب های تپنده شهرها هستند که اگر درست طراحی و مکان یابی شوند می توانند رابطه بین اقتصاد و شهر را درست برقرار کرده و مکانی باشند برای برقراری ارتباط بین شهروندان . از این رو طراحی درست آنها از اهمیت بالایی برخوردار است .به این منظور ابتدا در فصل اول به بیان مساله ، اهداف، سواات ، فرضیه ها و تعاریف واژه های اختصاصی پرداخته شده، (پروپزال). در فصل دوم دلایل انتخاب موضوع و همچنین بررسی نقاط ضعف چند مجتمع تجاری موجود شرح داده شد.در فصل سوم تعریف واژه بازار و بررسی روند تحول و دگرگونی آن در طول تاریخ ایران و جهان و در انتها معرفی بازار سمنان بیان شد . در فصل چهارم مقایسه ای بین بازارهای سنتی و مجتمع های تجاری جدید انجام شده است. فصل پنجم به بررسی و معرفی چند مجتمع تجاری داخلی و خارجی که تا حدود زیادی با رویکرد معماری سنتی همخوانی دارد اختصاص داده شده است. در فصل ششم روش تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها توضیح داده شده است. در فصل هفت درشهر بابل درروستای نقیب کلاه یک مجتمع تجاری با رویکرد معماری سنتی طراحی کردم که بخش های مختلف آن را معرفی کردم. و در پایان برنامه فیزیکی ارائه شده است . امید است این پایان نامه به درک بهتری از مفاهیم اصیل معماری ایرانی منجر شود.
کلیدواژه معماری سنتی - سنت - معماری- بازار- مجتمع تجاری- طراحی-پایداری
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی behzad.mohamadpur6@gmail.com
 
   Commercial and entertainment complex with traditional architectural approach  
   
Authors
Abstract    Throughout history, whenever architecture has been able to adapt itself to the living and basic needs of the people of any time, it has gained general acceptance, and otherwise, it has only been a tool at the service of the rulers of the time to instill a special and exclusive purpose. The economy and its physical appearance, the market is one of the few uses that trace its traces from the first human societies to today s societies.
Keywords Sustainable architecture ,climate architecture ,energy consumption ,environment ,sustainable architecture development
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved