>
Fa   |   Ar   |   En
   واکاوی تجارب احیای بافت های فرسوده در ایران و جهان با رویکرد مدیریت احیای بافت های فرسوده شهری  
   
نویسنده صدر الساداتی منصور ,خادم فسقندیس فرحناز
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    بسیاری از شهر ها دارای بخش هایی هستند که از طریق ایجاد پیوستگی فرهنگی و تاریخی حسی از مکان و هویت را برمی انگیزند این بخش ها جز لاینفک جاذبه ی شهری محسوی می شوند و کیفیت بصری و کاربری آن ها عنصر مهمی در منظر و هویت شهر ها است و از انجایی که بخش های تاریخی معمولا در مراکز شهری قرار دارند احیای ان ها به نوعی کلی شهر ها خواهد بود. بافت های فرسوده مجموعه ای از تنگناها و مشکلات و نیز قابلیت ها و امکانات را در خود و در کنار هم دارد که سیاست های کنونی در استفاده از امکانات نهفته در آن برای فائق آمدن بر مشکلات موفق نبوده است. با توجه به شرایط حیات بافت های فرسوده شهری و مداخلاتی که در این بافت ها وجود دارد، مداخله هدفمند در آن ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.در همین راستا نوشتار پیش رو به ارائه و تبیین سیاست های برخورد با بافت های فرسوده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است تا براین اساس رویکردهای برخورد با بافت های فرسوده و اثرات آنها، اصول مشترک بین کشورها و الگوها و شیوه های مناسب آنها راشناسایی و نگرش و دیدگاه جامع تر و کامل تر حاصل آید و در نهایت با مقایه راهبردهای مداخله در بافت فرسوده در کشورهای توسعه یافته ودر ایران مدل بهینه مداخله در بافت های فرسوده ایران ارائه شود روش پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و تاریخی می باشد و ابزار گرد آوری داده ها نیز اسنادی کتابخانه ای است . نتایج پژوهش بیانگر آنست که نوع مداخله در کشورهای در حال توسعه و به تبع آن کشورما در اکثر موارد به صورت تقلید و الگو برداری غیر خلاق از الگو های کشور های ارو پایی و آمریکای شمالی بوده است. که این امر باعث شده است که جنبش احیا و مرمت شهری در مراکز شهری این کشورها هویت مشخصی مبتنی بر فلسفه و الگوهای معینی باشد آشکار نکند نتیجه حاصل از مقایسه نمونه های موردی طرح های توسعه ور اهکار های مداخله در بافت های کهن شهری در کشورهای توسعه یافته و ایران حاکی از وجود افتراق بین این شهر هاست که مهمترین افتراق را می توان حفاظت از مرکز سنتی شهر و حداقل تخریب و مداخله کالبدی در کشورهای توسعه یافته و تخریب و تعریض به عنوان اساسی برای مداخله کالبدی در ایران دانست.
کلیدواژه بافت فرسوده شهری بهسازی و نوسازی شهری مدیریت شهری تجارب بهسازی شهری
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی farahkhademm@gmail.com
 
   Analysis of experiences of regeneration of worn tissues in Iran and the world with the approach of urban regeneration management  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved