>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل محتوای حس مکان در شهر بوشهر(مطالعه موردی: محله کوتی شهر بوشهر)  
   
نویسنده زرین چنگ فرد هلما ,حیدرزاده احسان
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    حس مکان متاثر از زمینه‌هایی عینی و بیرونی در محیط مانند طرح، منظره، بو و صدا است که نشان می‌دهد حس مکان مفهومی پیچیده از احساسات و دلبستگی انسان نسبت به محیط است که در اثر انطباق و استفاده انسان از مکان به وجود می‌آید. مفهوم حس مکان امروزه از مهم‌ترین مسائل پیش رو در فضاهای شهری بوده و چالش بسیاری از متخصصان شهری می‌باشد. وجود حس تعلق به مکان در فضاهای شهری در واقع موجب شکل گیری رابطه‌ای خاص بین فرد و محیط می‌گردد. محله کوتی با هدف تبیین مقولات تشکیل دهنده حس مکان در محیط و فضاهای شهری و ارتقاء حس مکان در محله کوتی شهر بوشهر صورت گرفته است. در این پژوهش محله کوتی به عنوان محدوده مورد مطالعه انتخاب شده است. این پژوهش کیفی است و از روش تحلیل محتوا برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش استفاده شده است. نگارنده از طریق مصاحبه عمیق با 15 نفر از اهالی محله کوتی، محتوای متن مصاحبه‌ها را استخراج نموده است؛ بعد از دسته‌بندی مقولات حس مکان در محله کوتی، طبق مصاحبه‌ها به سه مولفه: اصالت بافت، عملکرد و پویایی بافت، هارمونی بافت تقسیم شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که مولفه اصالت بافت با 48 امتیاز بیشترین و مولفه عملکرد و پویایی بافت با امتیاز 36 و مولفه هارمونی بافت با امتیاز 12 کمترین تاثیر را در حس مکان محله کوتی دارد. سپس با توجه به مولفه هارمونی بافت که کمترین تاثیر را دارد، جهت ارتقاء حس مکان در محله کوتی به ارائه پیشنهاداتی پرداختیم.
کلیدواژه مکان، حس مکان، حس تعلق به مکان، محله کوتی، شهر بوشهر
آدرس , Iran, , Iran
 
   Content analysis of the sense of place in Bushehr city (Case study: Kuti neighborhood of Bushehr city)  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved