>
Fa   |   Ar   |   En
   نگرشی به جایگاه پیاده مداری در فضای شهری با تمرکز بر حس- دلبستگی به مکان؛ نمونه ی موردی: خیابان قارن ساری  
   
نویسنده حقانی مهسا ,مجیدی هتکه لویی ُسحر
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    امروزه طرح های توسعه ی شهری در گسستی عمیق با سنت گذشته ی خود و با محوریت حرکت سواره در فضای شهری و کمرنگ شدن حضور عابران پیاده شکل گرفته اند. این امر موجب کاهش تعاملات اجتماعی، کیفیت، امنیت و سرزندگی در فضای شهری شده است. به نظر می رسد، خلق فرصت قدم زدن با احداث پیاده راه در شهرهای معاصر رویکردی مناسب در جهت ایجاد و ارتقای حس دلبستگی به فضای شهری باشد. از این رو در پژوهش حاضر، خیابان قارن ساری به عنوان نمونه ی موردی، با هدف ارزیابی اثر اجرای طرح پیاده راه، بر دلبستگی به فضای شهری انتخاب گردید. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ روش، پیمایشی محسوب می شود. جامعه ی آماری تحقیق شامل 300 نفر از مراجعان پیاده و سواره ی نمونه موردی بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی بسته بوده است. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار spss و از روش آزمون t -استیودنت استفاده گردید. نتایج نشان داد که فاکتورهای آشنایی و خوانایی در این خیابان در شرایط مطلوبی بوده و فاکتورهای قلمرویابی و شخصی سازی در شرایط مطلوبی قرار ندارند که این امر موجب قرارگرفتن شاخص تعامل شناختی در بالاترین رتبه و شاخص تعامل رفتاری در پایین ترین رتبه شده است.
کلیدواژه پیاده مداری، حس دلبستگی به مکان، فضای شهری، خیابان قارن، شهر ساری
آدرس , Iran, , Iran
 
   An attitude towards the place of Walkability in the urban space, focusing on the sense of place; Case study: Qaran Street, Sari  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved