>
Fa   |   Ar   |   En
   تبیین راهکارهای طراحی مرکز جامع سالمندان بجنورد با تاکید بر اصول روانشناسی محیطی به منظور افزایش قابلیت سرزندگی محیطی  
   
نویسنده اسدی فهیمه
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    نامگذاری روزی به نام سالمند در سطح جهان نشانگر میزان ارزش و اهمیت سالمندان،این گنجینه های تجربه انسانی است. به دنبال رشد بهداشت و استانداردهای زندگی و بالا رفتن شاخص امید به زندگی در همه جهان، در چند دهه اخیر شاهد افزایش جمعیت سالمندان بوده ایم. از طرفی،سالمند شدن جمعیت کمبود نیروی پرستاری و مراقبت را به همراه دارد و تغییرات فرهنگ و سبک زندگی و تغییر شکل خانواده ها ، تاثیر ویژگیهای دوره سالمندی را که همراه با از دست دادنهای متعدد مادی و معنوی است،را تشدید کرده است در این پژوهش و طراحی بر آنیم تا مفاهیم بنیانی علم روانشناسی محیطی را که در صدد بالا بردن سرزندگی از طریق تطبیق و تناسب و ارتقای محیطهای کالبدی با نیازهای انسانی است را در طراحی مجموعه ای مرکب و مختلط از فضاها شامل مسکن سالمندان مستقل، مرکز مراقبت شبانه روزی، مرکز روزانه آموزش سالمندان که خود شامل فضاهای درمانی- ورزشی ، مرکز گردهمایی ،کارگاه و مرکز کارآفرینی ،که پاسخگوی زندگی فردی و اجتماعی سالمندان باشد را در شهر بجنورد، بکار بگیریم. به لحاظ اهمیت سرزندگی در دوران سالمندی ترکیب فعالیتهایی که باعث ایجاد سرزندگی می شود با زندگی روزمره و ایجاد پتانسیل فضایی حضور سرزنده در اجتماع هدف اصلی این طراحی است.
کلیدواژه خانه سالمندان، روانشناسی محیطی، ارتقاء سرزندگی، بجنورد
آدرس , Iran
پست الکترونیکی faimeasadi1996@gmail.com
 
   Explain the design strategies of Bojnourd Comprehensive Center for the Elderly with emphasis on the principles of environmental psychology in order to increase environmental vitality  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved