>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش مشارکت روستایی در توسعه طرح های روستایی  
   
نویسنده تقی زاده فانید ابوالقاسم ,ملک زاده کلیبر الهه
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    در ادبیات توسعه، مشارکت یکی از ضرورت های فرایند برنامه ریزی و توسعه محسوب می شود. بدون انجام این فرایند، برنامه ریزی و تصمیم گیری نه تنها کامل نیست، بلکه پویایی را از تصمیم گیری بهینه و فرایند بازخورد توسعه ی پایدار حذف می کند. با توجه به اهمیت موضوع و برای اصلاح طرح های آتی تصمیم گیری و برنامه ریزی توسعه پایدار، مشارکت بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. بحث مشارکت در دهه های اخیر در ارتباط با مسائلی مانند دموکراسی، توسعه و غیره اهمیت بسیاری یافته است. مشارکت و توسعه روستایی، به عنوان دو عنصر مرتبط و مکمل همدیگر مطرح گردیده و افزایش میزان مشارکت در میان روستاییان، نشانه و وسیله ای برای توسعه روستایی در نظر گرفته شده است. مشارکت به معنای همکاری روستاییان در طرح های تهیه شده توسط دیگران نیست، بلکه مشارکت سطوح مختلفی دارد و مشارکت طلوب زمانی پدید می اید که روستاییان بتوانند در سطوح ذهنی، عینی و تصمیم گیری و اجرایی، دخالت داشته باشند. در ادامه ضمن استفاده از نظریه های مشارکت و مشارکت روستایی ( گاندی، ویتز، نیرره، میسرا، ...، ) برای تبیین نقش مشارکت مردم در طرح های روستایی، توجه به راهبرد مشارکت در توسعه روستایی ضروری خواهد بود.
کلیدواژه مشارکت روستایی، طرح های روستایی، توسعه روستایی
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی elahemalekzadek@gmail.com
 
   The role of rural participation in the development of rural projects  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved