>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر پاسخ گویی مدیران شهری به شهروندان بر شکوفایی شهری با توجه به نقش میانجی رضایت شهروندی  
   
نویسنده محرمی مقدم احد ,جعفری دولت آباد مهدی
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر پاسخ گویی مدیران شهری به شهروندان بر شکوفایی شهری با توجه به نقش میانجی رضایت شهروندی است. پژوهش حاضر از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی –پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. برای گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای (استفاده از مقاله های موجود در اینترنت) و میدانی (استفاده از پرسشنامه) استفاده شده است. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از آزمون معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که پاسخگویی مدیران شهری بر شکوفایی شهری تاثیر دارد. همچنین، نشان داد که رضایت شهروندان از شهر در رابطه بین پاسخگویی مدیران شهری و شکوفایی شهری نقش میانجی دارد.
کلیدواژه رضایت شهروندان از شهر، پاسخگویی مدیران شهری، شکوفایی شهری
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی nora2013@yahoo.com
 
   Investigating the impact of city managers' responsiveness to citizens on urban prosperity with regard to the mediating role of citizen satisfaction  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved