>
Fa   |   Ar   |   En
   تشریح وبررسی رادیکالیسم در نظریه برنامه ریزی و برنامه ریزی شهری  
   
نویسنده فضلی ابوالفضل ,محمدی حسین
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    چکیده:حساسیت عمومی اندیشمندان و مصلحان اجتماعی قرن نوزدهم نسبت به اوضاع اسفناک طبقات زحمت کش که بیش از هر کجا خود را در وضعیت نامطلوب و هرج و مرج، عدم سلامتی، زشتی و بهم ریختگی شهرهای صنعتی متبلور می ساخت در دوران انقلاب صنعتی پدیدهای عام بود. در این میان با توجه به پیشینه و افزایش نابرابریهای طبقاتی فضایی در شهرها در طول تاریخ سرمایه داری، مکتب رادیکالیسم در جغرافیا و برنامه ریزی شهری نیز جدای ازشرایط پیشین نیست؛ چرا که شکل گیری این مکتب خود بسیاری از روندهای نهادینه شده را که بیشتر در جهت توضیح و تشریح وضع موجود بودند، بر هم زد و آغازی برای تحولی شگرف در جغرافیا و برنامه ریزی شهری شد. در این میان تحلیل گران رادیکال دگرگونی شهر و برنامه ریزی شهری در جوامع سرمایه داری، معتقدند که کارهاییکه در زمینه نظریه برنامه ریزی انجام شده یا به صورت کامل توصیفی و یا تجویزی است و کمتر در ارتباط با تحلیلهای تاریخی در مورد ماهیت، نقش و منطق شهر و برنامه ریزی شهری کاری انجام شده است. در این راستا این مقاله به تشریح و بررسی رادیکالیسم در نظریه برنامه ریزی و برنامه ریزی شهری می پردازد.
کلیدواژه برنامه ریزی شهری، رادیکالیسم، مارکسیسم، جغرافیا.
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی hossein.mohammadi79@gmali.com
 
   Desciption and investigation of radicalism in the theory of planning and urban planning  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved