>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل شاخص های شهر دوستدار کودک در شهر اصفهان با تاکید بر افزایش ایمنی کودکان  
   
نویسنده نیکبخت شکیبا
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    هدف پژوهش حاضر تحلیل شاخص‌های شهر دوستدارکودک در شهر اصفهان با تاکید بر افزایش ایمنی کودکان درمناطق 2 و 4 اصفهان است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی-پیمایشی و دارای دو جامعه آماری است که جامعه آماری اول ساکنان مناطق 2 و 4 شهر اصفهان و جامعه آماری دوم فضاهای مورد استفاده کودکان( پارک ها، مکان ها تفریحی کودکان، اماکن، آموزشی) بودند. یافته‌های پژوهش نشان داد که در بین شاخص‌های مورد بررسی ایمنی فضاهای اختصاص یافته برای آموزش و تفریح کودکان در حد متوسط بالا(2.92 از 5)؛ ایمنی کودکان در مسیرهای سواره و پیاده کمتر از حد متوسط (2.22 از 5) و ایمنی در برابر تصادفات و خطرات کمتر از حد متوسط(2.17 از 5) می باشد.
کلیدواژه شهر دوستدار کودک، ایمنی کودکان، فضاهای مختص کودکان، مناطق 2 و 4 شهر اصفهان
آدرس , Iran
پست الکترونیکی shakibanik26@gmail.com
 
   Evaluation of child friendly city indicators in Isfahan City with emphasis on child safety increased  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved