>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثرات منطقه آزاد اروند بر توسعه فیزیکی و اقتصادی شهرستان آبادان  
   
نویسنده بالدی جاسم
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    امروزه مناطق آزاد می توانند به عنوان فرصت و ابزارهایی با توانایی نقش آفرینی اقتصادی یا توانایی خلق چشم اندازهایی در خدمت کشورها باشند. هدف این پژوهش بررسی اثرات منطقه آزاد بر توسعه فیزیکی و اقتصادی شهرستان آبادان؛ این پژوهش از نوع کاربردی بوده و در گروه تحقیقات توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری شهروندان شهرستان آبادان و حجم نمونه با بهره گیری از روش کوکران 382 نفر خانوار می باشند. تحلیل داده های پرسشنامه در نرم افزار spss با استفاده از آزمون t و آزمون فریدمن صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد که در بعد فیزیکی و بعد اقتصادی تاثیر منطقه آزاد اروند بر توسعه فیزیکی و اقتصادی شهرستان آبادان به ترتیب در حد متوسط و زیاد بوده است.
کلیدواژه منطقه آزاد، توسعه فیزیکی، توسعه اقتصادی، شهرستان آبادان
آدرس , Iran
پست الکترونیکی jbal6289@gmail.com
 
   Investigating the Effects of Arvand Free Zone on Physical and Economic Development of Abadan County  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved