>
Fa   |   Ar   |   En
   اهمیت چشم انداز مدیریت شهری در ایران با تاکید بر توسعه پایدار شهری  
   
نویسنده نیک خواه رضا
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    در واقع افق آتی مدیریت یکپارچه شهری میباشد اما لازمه وقوع و از قوه به فعل درآمدن این آرمان و آرزو فراهم سازی بسترهای مورد نیاز می باشد. در شرایط کنونی شهرداریها بعنوان رکن اصلی مدیریت شهری در ایران مشروط به تحقق یکسری عوامل و عناصر تاثیر گذارآماده پذیرش این تصدیها می باشند. در این راستا تحقق شروط ذیل خواسته اصلی شهرداریها میباشدضرورت ارتقاء جایگاه شهرداریها در سلسله مراتب حکومتی از وضعیت فعلی که عموماً بر اساس ماده 62 قانون شهرداریها در قالب وزارت کشور « سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور » تعریف و عملیاتی گردیده است، تغییر یافته و مشخصاٌ از طریق ایجاد معاونت رئیس جمهوری در امور شهرداریها میباشد1-ضرورت ارتقاء جایگاه شهرداریها در سلسله مراتب حکومتی از وضعیت فعلی که عموماً بر اساس ماده 62 قانون شهرداریها در قالب وزارت کشور « سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور » تعریف و عملیاتی گردیده است، تغییر یافته و مشخصاٌ از طریق ایجاد معاونت رئیس جمهوری در امور شهرداریها و انتقال وظایف و اختیارات سازمان شهرداریها به این معاونت ، ارتقاء یابد .
کلیدواژه چشم انداز مدیریت شهری ، شهرداری ها ، توسعه پایدار شهری.
آدرس , Iran
 
   The importance of urban management perspective in Iran with emphasis on sustainable urban development  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved