>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تشابهات و تفاوت های فرهنگی بر روی روند توسعه ی روستایی  
   
نویسنده قادری رضا
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    فرهنگ را به مثابه پایه ای ترین اصل توسعه دانسته اند، از این رو می توان اذعان داشت که از جمله مسائلی که می توانند به توسعه روستاها کمک کند، توجه به فرهنگ در مناطق روستایی می باشد. فرهنگ ابزار موثر و پویای انطباق جامعه با محیط زیست است. توسعه فرهنگی می تواند به تضادی که میان نو و سنت و میان شهر و روستا وجود دارد را پایان ببخشد. بدین سان توجه به فرهنگ و توسعه فرهنگی در سطوح مختلف ملی، منطقه ای، محلی و روستایی اهمیت فرآوانی دارد. این پژوهش به بررسی تفاوت ها و تشابهات فرهنگی روستایی و نقش آن ها در روند توسعه ی روستایی پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ظرفیت ها، ویژگی ها و کارکردهای فرهنگی روستایی و نقش آنها در رسیدن به توسعه روستایی و منطقه ای می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تفاوت ها و تضادهای فرهنگی در روند توسعه ی روستایی نقش به سزایی ایفا می کنند. و از مهمترین تفاوت ها می توان به تفاوت سنی جامعه روستایی و از مهمترین تشابهات می توان به تشابهات کاربرد تکنولوژی اشاره نمود.
کلیدواژه فرهنگ، تشابهات فرهنگی، تفاوت های فرهنگی، توسعه روستایی، توسعه فرهنگی
آدرس , Iran
 
   Investigating cultural similarities and differences on rural development  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved