>
Fa   |   Ar   |   En
   واکاوی مفهوم معنا در خانه معاصر  
   
نویسنده سمرقندی ملیحه ,عباس زاده شهاب
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    خانه به عنوان بستری برای زندگی انسان که با تمام ابعاد زندگی او در ارتباط است، برای افراد مختلف حاوی معانی مختلفی است که شناخت این معانی می تواند زمینه ساز خلق مکانی مطلوب برای زندگی آنها باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی معانی مختلفی است که افراد نسبت به محیط زندگیشان ادراک می کنند. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی دیدگاه های محققین این حوزه، معنای خانه را به دو دسته فیزیکی و غیرفیزیکی تقسیم می کند. همچنین نتایج روشن می سازد که معنای خانه، بیشتر تجلی گر مفاهیمی معنایی بوده است تا مادی و کالبدی.
کلیدواژه خانه، معنا، انسان
آدرس , Iran, , Iran
پست الکترونیکی s.abbaszadeh@hsu.ac.ir
 
   Analyzing the concept of meaning in the contemporary home  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved