>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل فضایی و ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی : شهر شفت)  
   
نویسنده زندلی فرهاد ,حسن پور لسکوکلایه رضا
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    تغییر کاربری زمین، یکی از مسائل مهم و کلیدی در برنامه ریزی شهری محسوب می شود و پیامدها و تاثیرات غیر قابل انکاری بر شهر و محیط زندگی ما دارد. تغییر کاربری زمین شامل تغییر نوع کاربری ها و تغییر در نحوه ی پراکنش و الگوهای فضایی فعالیت ها و کاربری ها می باشد. شهر شفت طی دهه اخیر رشد فزاینده جمعیت را شاهد بوده است بطوریکه جمعیت آن از 6295 نفر در سال 90 به 8184 نفر در سال 95 و در حال حاضر به حدود 10300 نفر رسیده است و با توجه به رشد جمعیت شاهد توسعه شهر طی دهه اخیر بوده ایم که این پدیده مشکلاتی را برای شهر شفت بوجود آورده است. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی شهر شفت از سال 1390 الی 1400 می باشد که از روش توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سال های اخیر افزایش جمعیت و روند شهرنشینی در شفت موجب عملکرد نامطلوب و کمبود انواع سرانه کاربری ها در فضای کالبدی این شهر شده و چالش ها و مشکلاتی فراوانی را در طرح های توسعه برنامه ریزی شهری بوجود آورده است رشد شهر شفت تا سال 1386 به صورت طولی منظم با کمربندی سبز از مزارع برنج اطرافش بود ولی طی دهه اخیر (1400-1390) توسعه شهر بصورت ناموزون و بی رویه با تبدیل اراضی کشاورزی به مسکونی بر اثر ساخت و سازهای غیر اصولی می باشد.
کلیدواژه تحلیل فضایی، اراضی شهری، تغییرات کاربری، شهر شفت
آدرس , Iran, , Iran
 
   Spatial analysis and evaluation of urban land use change (Case study: Shaft city)  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved