>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی و تعیین ظرفیت تحمل گردشگری در راستای رضایتمندی گردشگران (منطقه مورد مطالعه: الموت قزوین)  
   
نویسنده حسنی فاطمه
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    با توجه به اهمیت توسعه پایدار گردشگری، محققان از روش‌های مختلف سنجش پایداری استفاده می‌کنند که یکی از آنها ظرفیت تحمل گردشگری است. هدف پژوهش حاضر تعیین ظرفیت تحمل گردشگری منطقه الموت در شمال استان قزوین می‌باشد. روش تحقیق توصیفی-‌تحلیلی بوده و جهت محاسبه توان اکولوژیک از نقشه‌های مختلف در محیط نرم افزارarc gis استفاده شد. سپس طبق فرمول ارائه شده توسط اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی، جهت برآورد ظرفیت تحمل نواحی طبیعی برای مقاصد گردشگری دو نوع ظرفیت تحمل فیزیکی، واقعی مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که ظرفیت تحمل فیزیکی این منطقه در طبقات مختلف عبارت‌اند از گردشگری متمرکز 172 نفر هم‌چنین برای گردشگری گسترده 676 نفر می‌باشد. نتایج ظرفیت تحمل واقعی متفاوت‌تر است و شامل گردشگری متمرکز در کل 31 نفر و گردشگری گسترده 356 نفر را نمایش می‌دهند.
کلیدواژه گردشگری، ظرفیت تحمل گردشگری،توسعه پایدار، الموت قزوین، Arc Gis
آدرس , Iran
پست الکترونیکی tourism.iran1985@gmail.com
 
   Evaluate and determine the tolerance capacity of tourism in order to satisfy tourists (Study area: Alamut Qazvin)  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved