>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر رضایت شهروندان از شهر بر دلبستگی آنها به شهر مرند با تاکید بر نقش تعدیل گر کیفیت عینی زندگی  
   
نویسنده لزومی ناصر
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رضایت شهروندان از شهر بر دلبستگی آنها به شهر مرند با تاکید بر نقش تعدیل گر کیفیت عینی زندگی است. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است. برای گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از آزمون رگرسیون خطی ساده و چندگانه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که رضایت شهروندان از شهر بر دلبستگی آنها به شهر مرند تاثیر دارد. همچنین نتایج نشان داد که کیفیت عینی زندگی بر رابطه بین رضایت شهروندان از شهر و دلبستگی آنها به شهر مرند تاثیر ندارد.
کلیدواژه رضایت شهروندان از شهر، دلبستگی به شهر، کیفیت عینی زندگی
آدرس , Iran
پست الکترونیکی nafisehrazavizadeh@yahoo.com
 
   Investigating the effect of citizens' satisfaction with the city on their attachment to the city of Marand, emphasizing the moderating role of the objective quality of life  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved