>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل موثر در توسعه و ترویج حمل و نقل پایدار در شهرها (نمونه موردی: بندر گناوه)  
   
نویسنده حاجی زاده پویا ,خواجه احمدرضا
منبع نهمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا،معماري و شهرسازي ايران - 1401 - دوره : 9 - نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا،معماری و شهرسازی ایران - کد همایش: 01220-16019 - صفحه:0 -0
چکیده    همزمان با گسترش روزافزون شهرها ، جا به جایی و حمل و نقل درون شهری به عنوان مقوله ای حائز اهمیت در بحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به خصوص زیست محیطی مورد توجه قرار گرفت و به موجب آن حمل و نقل پایدار به عنوان یک نظریه جامع و کلی و پاسخی در برابر مشکلات به وجود آمده در زمینه حمل و نقل درون شهری ظهور کرد؛ چرا که بی توجهی به مبحث حمل و نقل درون شهری، پیامد های جبران ناپذیری بر پیکره شهرها و محیط زیست وارد می کند؛ به طوری که بخش عمده ای از آلودگی های موجود در شهرها، پیامد عدم توجه به معیارها و زیر معیارهای حمل و نقل پایدار است، لذا در این پژوهش به دنبال یافتن راهکارهای توسعه و ترویج حمل و نقل پایدار در شهر گناوه با توجه با وضعیت موجود، زیرساخت ها، توان فنی و سایر معیارها و زیر معیار های حاکم بر گناوه می باشیم. در این پژوهش سعی می شود پس از ارائه تعاریف و محتویات حمل و نقل پابدار، معیارها و زیر معیارهای طرح شده بر اساس وضعیت حاکم بر گناوه، از طریق روشahp امتیاز دهی شود و در نهایت، عوامل موثر بر توسعه و ترویج حمل و نقل پایدار در شهر گناوه، شناسایی شود. رویکرد روش شناختی این پژوهش مبتنی بر رویکرد تحلیلی است. نوع روش مورد استفاده، کمّی و شیوه نمونه گیری نیز مبتنی بر نمونه گیری هدفمند است. برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از داده های دست اول (مبتنی بر پرسشنامه) و دست دوم (اخذ شده از مقالات مختلف) استفاده شده است. به منظور طبقه بندی معیارها و زیر معیارها از روش تصمیم-گیری چند معیاره استفاده شده و به طور خاص ابزار تحلیل داده شامل روش ahp فازی بوده است.از طریق تجزیه و تحلیل های انجام شده با روش ahp فازی ، چهار معیار اقتصادی ، کالبدی_عملکردی ، زیست محیطی و اجتماعی و تمامی زیر معیارهای موجود ، امتیاز دهی شده و عوامل موثر بر توسعه و ترویج حمل و مقل پایدار در شهرگناوه شناسایی شده است. نتایج حاکی از آن است که از مجموع چهار معیار مطرح شده، معیار اقتصادی دارای بالاترین اهمیت و از بین مجموع زیرمعیارهای طرح شده، به ترتیب زیر معیار ارتقاء کیفیت تاسیسات و زیرساخت ها، مدیریت و نگهداری و دسترسی به مراکز تجاری از مهم ترین عوامل موثر در توسعه حمل و نقل پایدار در شهر گناوه می باشد.
کلیدواژه توسعه پایدار، حمل و نقل پایدار، جا به جایی، بندر گناوه
آدرس , Iran, , Iran
 
   Investigation of effective factors in the development and promotion of sustainable transportation in cities (Case Study): Ganaveh city)  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved