>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثرات ایمپرینتینگ ژنومی بر صفات وزن بدن قبل از شیرگیری در بز کرکی راینی  
   
نویسنده بحرینی بهزادی محمّدرضا ,نظری فاطمه
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    ایمپرینتینگ ژنومی یک فرآیند اپی‌ژنتیکی است و به جنسیت والد بستگی دارد. ژن‌های ایمپرینت‌شده در سطح بیان پایین‌تری نسبت به کپی مربوط به والد دیگر بیان می‌شوند. خاموش کردن یک آلل والدینی ممکن است کامل باشد یا در مورد ایمپرینتینگ جزئی، ممکن است مقداری از فعالیت ژن باقی‌مانده باشد و همچنین آلل ایمپرینت‌شده بر فنوتیپ تاثیر بگذارد. ایمپرینتینگ ژنومی منجر می‌شود که دو آلل موجود در یک جایگاه ژنی عملکرد برابر نداشته باشند و به عنوان عامل اصلی ایجادکننده پدیده اپی‌ژنتیک در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند منجر به بروز اثرات با منشا والدی شود. در این حالت تغییرات ژنتیکی یکسان می‌تواند اثرات فنوتیپی متفاوتی بسته به منشا والد داشته باشند. هدف از تحقیق حاضر، برآورد اجزای واریانس و وراثت پذیری اثرات ایمپرینتینگ والدینی برای صفات وزن بدن قبل از شیرگیری در بز کرکی راینی بود. مواد و روش ها: داده‌های مورد استفاده طی سال‌های 1369 تا 1390 توسط ایستگاه اصلاح نژاد بز کرکی راینی شهرستان بافت جمع‌آوری شده بود. به منظور ارزیابی اثرات ایمپرینتینگ والدینی بر صفات رشد قبل از شیرگیری در بز کرکی راینی از اطلاعات صفات وزن تولد و وزن شیرگیری به ترتیب به تعداد 3290 و 2127 رکورد استفاده شد. ابتدا هر صفت توسط شش مدل دام شامل ترکیب مختلف اثرات ژنتیکی مستقیم و مادری تحلیل و بهترین مدل توسط آزمون نسبت درست‌نمایی انتخاب شد. سپس اثرات ایمپرینت مادری و پدری به مدل منتخب در مرحله اول اضافه و تاثیر این اثرات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج و بحث: نتایج نشان داد حضور واریانس‌های مربوط به اثرات ایمپرینت مادری و پدری در مدل‌های آنالیز صفات وزن تولد و وزن شیرگیری در بز راینی تاثیری غیر قابل اغماض بر واریانس ژنتیکی افزایشی و وراثت‌پذیری مستقیم هر دو صفت داشت. برای وزن تولد اثر ایمپرینت پدری اثرگذاری بیشتری نسبت به ایمپرینت مادری داشت. ولی در صفت وزن شیرگیری، ایمپرینت مادری تاثیر بیشتری نسبت به ایمپرینت پدری داشت.نتیجه‌گیری کلی: با توجّه به اینکه ایمپرینت پدری و مادری به ترتیب 4 و 6 درصد از کل واریانس فنوتیپی صفات وزن تولد و وزن شیرگیری را به خود اختصاص داده بودند، لذا به نظر می‌رسد برازش این اثرات در ارزیابی‌های ژنتیکی صفات رشد سودمند بوده و سبب بهبود برآورد مولفه‌های واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی شود.
کلیدواژه ایمپرینتینگ، بز کرکی راینی، مدل دام، وراثت پذیری
آدرس , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved