>
Fa   |   Ar   |   En
   استفاده از مکمل فولیک اسید پوشش دار در جیره گاوهای شیرده در شرایط تنش گرمایی (متا آنالیز)  
   
نویسنده کردی مرتضی ,فروزانفر شیوا
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدّمه: تنش گرمایی از عوامل محیطی است که اثرات زیان بار قابل توجهی را بر صنعت پرورش گاو شیری دارد، بطوریکه در گاوهای شیرده منجر به کاهش مصرف خوراک، کاهش تولید شیر و افت عملکرد تولیدمثلی و افزایش وقوع بیماری ها خواهد شد . بنابراین، بکارگیری روش های کاهش موثر اثرات منفی تنش گرمایی که عملکرد تولید را نیز بهبود ببخشند، ضروری است. یکی از این راهکارها، استفاده از افزودنی های خوراکی مختلف در جیره گاوهای تحت تنش گرمایی است. فولیک اسید از جمله افزودنی های خوراکی است که می تواند عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گاوهای شیری تحت تنش گرمایی را بهبود ببخشد.مواد و روش ها: ضرورت استفاده از فولیک اسید پوشش دار و نتایج استفاده از مکمل سازی آنها در جیره ی گاوهای شیرده و آبستن در شرایط تنش گرمایی، بر اساس مطالعات کتابخانه ای و بررسی منابع مختلف در پایگاه های اطلاعاتی science direct، scopus، web of science، sid، و isc بررسی شد، و در نهایت نتایج این مطالعات جمع بندی و در قالب این مقاله ارائه شدند.نتایج و بحث: ممکن است تنش گرمایی احتیاجات فولات را در گاوهای حوالی زایمان و شیرده افزایش دهد. از این رو، افزودن مکمل اسید فولیک به جیره گاوهای آبستن تحت تنش گرمایی، موجب افزایش زنده ماندن سلول های زاینده و بقای جنین شده و میزان کل شیر تولیدی و غلطت پروتئین شیر در دوره شیردهی بعدی را افزایش می دهد. اما به نظر می رسد هضم مکمل خوراکی اسید فولیک در شکمبه بسیار بالاست (حدود 97%)، و از همین جهت به سختی می تواند غلظت فولات را در دستگاه گوارش و دوازدهه افزایش دهد. در واقع، فولات ها ممکن است در شکمبه نشخوارکنندگان تجزیه، تبدیل و سنتز شوند و حتی در مقادیر کمی جذب شوند. نتیجه گیری کلی: فولیک اسید در دوران شیردهی و برای سنتز dna در جنین و بافت جفت در دوران آبستنی بسیار مهم است. برای پیشگیری از بروز عوارض کمبود فولات در شکمبه، و افزایش حمایت از شیردهی و آبستنی گاوهای شیری، خصوصا در شرایط تنش گرمایی، باید از اسید فولیک پوشش دار مقاوم به هضم شکمبه ای، در جیره استفاده شود.
کلیدواژه تنش گرمایی، تولید شیر، فولات، فولیک اسید پوشش دار، گاوهای شیری
آدرس , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved