>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر خوراک آغازین با فراوری سوپر پخت با دو سطح متفاوت نشاسته بر فاکتورهای رشد اسکلتی و وزن در گوساله‌های شیری هلشتین  
   
نویسنده مهدوی شهری امیرعلی ,ناصریان عباسعلی ,درزی لمراسکی امین
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: یکی از شاخصه‌های مهم در یک گله گاو شیری موفق با ظرفیت تولیدی مناسب، تا حد زیادی وابسته به پرورش گوساله‌‌های باکیفیت و دارای استعداد ژنتیکی مطلوب برای جایگزینی در گله می‌باشد. در طی سالیان گذشته توجه ویژه ‌به پرورش گوساله شده‌است و نکاتی از جمله ترکیب خوراک آغازین گوساله‌های شیرخوار مورد‌توجه متخصصین و پرورش‌دهندگان قرار گرفته است. دانه‌های غلات به‌عنوان منبع اصلی انرژی در جیره نشخوارکنندگان محسوب می‌‌شوند. استفاده از دانه‌های غلات یا جیره‌های سرشار از کربوهیدرات تکثیر میکروب‌های شکمبه و تولید اسیدهای چرب فرار را تحریک و منجر به رشد بیش‌تر اپیتلیوم شکمبه می‌شود. دانه ذرت یکی از منابع عمده تامین انرژی در جیره‌ی نشخوارکنندگان می‌باشد و به‌عنوان یک منبع عالی انرژی قابل هضم به شمار می‌آید؛ نشاسته موجود در ذرت نسبت به دیگر دانه‌ها، در شکمبه به‌ آرامی هضم می‌شود جهت حداکثر استفاده از آن، باید مقدار زیست‌فراهمی آن را افزایش داد تا بدین ترتیب انرژی بیشتری از نشاسته آزاد شود. به طور تقریبی 75 درصد از انرژی‌زایی دانه ذرت از نشاسته آن است. سوپر کاندیشینیگ از پیشرفته‌ترین فرآوری‌های خوراک دام و طیور است که توسط دستگاه سوپر کاندیشنر انجام می‌شود. دوام پلت و نتایج ریز نشان داد که بخار سبب بهبود کیفیت پلت می‌شود. در این مکانیسم فراوری خوراک دمای پخت و زمان ماندگاری تحت کنترل و تنظیم است و می‌تواند دمای پخت در گستره‌ی 50 تا 95 درجه سانتی‌گراد و در محدوده‌ی زمانی 1 تا 6 دقیقه تنظیم شود. این قابلیت‌ها سبب تغییرات بسیار ارزشمندی در ترکیب نشاسته خوراک و افزایش ارزش غذایی خواهد شد.مواد و روش ها: این آزمایش در گاوداری آستان قدس رضوی با تعداد 40 راس گوساله هلشتاین (20 نر، 20 ماده) در چهار تیمار 1- نشاسته پایین- دما پایین 2- نشاسته پایین -دما بالا 3- نشاسته بالا- دما پایین 4- نشاسته بالا- دما بالا از روز صفر تا روز هفتاد وارد آزمایش شدند. وزن تمامی گوساله هنگام ورود و خروج از طرح با بازکول ثبت شده و از روز سه دسترسی به خوراک پلت داشته اند. شاخص‌های رشد اسکلتی در گوساله‌ها در روزهای 3، 56 و 70 توسط متر مخصوص اندازه گیری، ثبت شده است.نتایج و بحث: نتایج نشان داد فراوری دانه ذرت با پروسه‌ ی حرارتی که سبب افزایش دسترسی به نشاسته موجود در ذرت و همچین افزایش قابلیت دسترسی در شکمبه‌ی حیوان می شود هیچگونه تاثیر معنی داری بر شاخص های رشد اسکلتی در گوساله‌های شیری هلشتاین در بازه‌های زمانی مشخص شده نداشته و تنها فاکتور معنی‌دار در رشد اسکلتی زمان می‌باشد (01/0>). در بررسی توصیفی وزن گوساله ها در ابتدا و پایان دوره‌ی پرورش، تیمار نشاسته بالا-دما بالا با وجود میانگین وزنی پایین تر در ابتدای تولد میانگین وزنی بالاتری را نسبت به سایر تیمار‌ها داشته است؛ همچنین میانگین افزایش وزن روزانه در این تیمار رکورد بهتری را در مقایسه با سایر تیمار ها به ثبت رسانده‌است (640 گرم).نتیجه گیری کلی: : اگرچه در این آزمایش وجود سطوح متفاوت نشاسته با دماهای متفاوت تاثیری معنی‌داری بر هیچ یک از شاخص های رشد اسکلتی نداشته ولی سبب تغییرات مثبت در وزن پایان دوره در گوساله‌هایی که خوراک نشاسته بالا- دما بالا را مصرف کرده ‌اند شده است و در نتیجه این گوساله ها توانسته‌اند میانگین افزایش وزن روزانه بهتری در طول دوره داشته باشند. این فرایند حرارتی در خوراک حتی می تواند بر هزنیه‌ی تولید خوراک تاثیرگذار باشد.
کلیدواژه شاخص‌های رشد اسکلتی، گوساله‌های شیری، نشاسته، وزن بدن، فراوری‌حرارتی
آدرس , Iran, , Iran, , Iran
 
   The effect of super conditioning starter with different level of starch on skeletal growth and weight parameters in dairy Holstein calves  
   
Authors
Abstract    Introduction: Breeding quality calves with a desirable genetic potential is one the significant criteria in dairy herds. In recent years, particular attention has been paid to calf breeding, especially to the composition of starters. Grains, which are full of carbohydrates, are considered to be the main source of energy in ruminants, leading to an excess in the growth of rumen epithelium. Corn grain is a major source of energy in ruminants as a digestible source. In comparison with other grains, the starch available in the corn grains is digested more slowly in the rumen. To use it to its full potential, its bio-availability should be increased so that a higher level of energy is released from the starch. Super-conditioning is known to be one of the most advanced methods of processing feed, which is provided by super-conditioners. Plate durability and the detailed results demonstrate that steam can improve the quality of the plate. In this mechanism of feed processing, the heat temperature and the durability span is under control and can be set in the range of 50 to 95 centigrade degree, withing 1 to 6 minutes. This capacity can lead to valuable changes in the composition of the starch in the feed and its nutritional value. Materials and Methods: The proposed experiment was held in the Astan-qods Razavi dairy farm on 40 Holstein calves, consisting of 20 male and 20 female ones, which were randomly assigned to one of the four treatment groups, namely low starch/ low temperature, low starch/ high temperature, high starch /low temperature, high starch/ high temperature. This process lasted for 70 days. All calves were assigned in the beginning day, and were given plate and water ad libitum from the third day. Skeletal growth indices were measured and recorded using special instruments on the 3ed, 56th and 70th day.Results and discussion: The results show that processing corn grains using the heating method does not exert any significant effect on the skeletal growth indices in dairy calves in the specified periods. In the beginning and ending day of the farming process, the only factor which had a significance with regards to skeletal growth (0<0.1) was in the group with high starch/ high temperature. This was true despite the fact the average weight of the calves in this group were initially less than other groups, which was statistically insignificant. In addition, the average daily gain was higher compared to other treatment groups (640 gr).Conclusion: Even though different levels of starch in different temperatures did not demonstrate a statistical significance and did not affect any of the skeletal growth indices, it has brought about positive changes in the final weight and daily gain in the period of the experiment. This heating process of the feed can affect the cost of feed production.
Keywords Skeletal growth indices ,Dairy calves ,Starch ,Body weight ,Heat processing
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved