>
Fa   |   Ar   |   En
   واکاوی توالی ژن کالمادولین (Cam1) در بین طیور و پستانداران  
   
نویسنده ترابی آزاده
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: تغییرات در سطح کلسیم سیتوپلاسمی به عنوان یک سیگنال در سلول های یوکاریوتی عمل می کند و سیگنال‌دهی ca2+ مدت‌هاست که در پاسخ به طیف وسیعی از محرک‌های ناشی از تنش‌های زیست‌محیطی، فرآیندی حیاتی در نظر گرفته می‌شود. کالمودولین (cam) یک واسطه مهم در انتقال سیگنال با واسطه کلسیم است و یک پروتئین ضروری اتصال دهنده کلسیم است. calm1 (کالمودولین 1) یک ژن کد کننده پروتئین است و یکی از سه پروتئین کالمودولین را کد می کند که از اعضای خانواده پروتئین های اتصال دهنده کلسیم ef-hand هستند (cambds). عملکردهای cambps متنوع است که شامل کینازها/فسفاتازها، و مهمتر از همه پروتئین‌های شوک حرارتی و پروتئین‌های اسکلت سلولی است. همچنینcam و cambps با چندین بیماری مرتبط هستند.مواد و روش ها: توالی ژن calm1 به طول 1257 جفت باز برای گاو، بز، مرغ ، خرگوش ، خوک و گوسفند از بانک جهانی ژن به دست آمد. با استفاده از نرم افزار clustal w تراز، ترجمه و مقایسه توالی ها انجام شد. درصد هویت و شباهت بین گونه ها با انجام مقایسه های زوجی توالی ها تعیین شد. بررسی تنوع نوکلئوتیدی توسط نرم افزار dnasp و بررسی جهش غیر مترادف snp با استفاده از panther برآورد شد. همچنین با استفاده از نرم افزار mega 9 با 1000 تکرار بوت استرپ درخت فیلوژنتیکی با استفاده از روش upgma ترسیم شد.نتایج و بحث: نتایج نشان داد که سطح بالایی از هویت و شباهت در بین حیوانات نشخوارکننده 97-88 درصد و 99-92 درصد وجود دارد که نشان می دهد این ژن در تمام نشخوارکنندگان حفاظت شده است همچنین درصد هویت و شباهت بین مرغ و خوک نسبتا کم بود (52٪، 66٪). نه، سه و یک snp به ترتیب برای گاو، گوسفندو بز وجود داشت که عملکرد پروتئین را مختل نمی کنند. هیچ جهشی برای خوک و مرغ یافت نشد و در خرگوش چهار snp نشان داده شد. نتایج بررسی تنوع نوکلئوتیدی نشان داد کمترین تنوع نوکلئوتیدی 11/0 مربوط به خوک و بیشترین تعداد تنوع نوکلئوتیدی برای گاو برآورد شد. در درخت فیلوژنتیک ژن calm1 رابطه نزدیک بین بز و گوسفند مشاهده شد همچنین نتایج ترسیم درخت فیلوژنتیکی نشان داد آن ها از یک جد مشترک تکامل یافته‌اند. یک مطالعه دقیق‌تر که شامل گونه‌های متفاوت‌تر و توالی کامل اسیدهای آمینه به تعیین چگونگی تاثیر جهش‌ها بر عملکرد ژن کمک می‌کند.
کلیدواژه Snp، ژن Calm1، غیر مترادف، چندشکلی.
آدرس , Iran
پست الکترونیکی azadehtorabi@pnu.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved