>
Fa   |   Ar   |   En
   رشد و نمو در جوجه ها-ژن های موثر  
   
نویسنده انصاری پیرسرایی زربخت ,تقی پور شه بندی مریم
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    با توجه به افزایش جمعیت جهانی و کمبود غذا در جهان، پرورش دهندگان پرنده نقش مهمی در تغذیه و امنیت غذایی جهانی دارند زیرا تامین کننده پروتئین، ریزمغذی‌های ضروری و انرژی برای انسان هستند. در پرورش پرندگان گوشتی ماهیچه به ویژه ماهیچه سینه اهمیت دارد. رشد و نمو ماهیچه بخشی از فرآیند رشد و نموی است که از دوره جنینی شروع می شود و دارای دو گامه هایپرپلازیا و هایپرتروفی است. فاکتورهای بسیاری از جمله فاکتورهای رونویسی، فاکتورهای رشد و هورمون ها، اثر تحریکی و مهاری بر این دو گامه دارند. فزون بر این ها، جنسیت پرنده و شرایط محیطی به ویژه تنش (به ویژه تنش گرمایی) نیز بر رشد و نمو ماهیچه اثرگذار است. فاکتورهای تنظیمی ماهیچه و فاکتور رشد انسولین مانند، دو فاکتور تحریکی و مهم رشد و نمو ماهیچه در دوران جنینی جوجه و پس از تولد هستند. صنعت پرورش پرندگان با مدیریت و انتخاب راهبردهای درست برای این فاکتورها می توانند تولید ماهیچه را افزایش دهند. لذا در این مقاله فاکتورهای تحریکی و مهاری موثر بر رشد و نمو ماهیچه در دروران جنینی و پس از تولد مورد بررسی قرار گرفته شده است.
کلیدواژه رشد و نمو، فاکتور تنظیمی ماهیچه، فاکتور رشد، ژن، تنش، جوجه
آدرس , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved