>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر استفاده از افزودنی های آنزیمی، اسید آلی و ملاس بر فراسنجه های تولید گاز سیلاژ علوفه کامل نخود فرنگی  
   
نویسنده عرب فاطمه ,بیات کوهسار جواد ,قنبری فرزاد ,قره باش آشور محمد ,نخزری مقدم علی
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: یکی از اقدامات مهم در کاهش هزینه خوراک، استفاده بهینه از منابع موجود و شناخت مواد غذایی جدید و بکارگیری آن در جیره دام است. از طرفی سالانه حجم عظیمی از بقایای محصولات کشاورزی حاصل می شود که می توان از آنها در تغذیه دام استفاده نمود. استفاده بهینه از فرآورده های فرعی کشاورزی و کارخانجات بوجاری و صنایع تبدیلی در تغذیه نشخوارکنندگان، از جنبه های اقتصادی و زیست محیطی حائز اهمیت می باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر استفاده از افزودنی های اسید آلی، آنزیمی و ملاس بر پارامترهای تولید گاز سیلاژ علوفه نخود فرنگی بود.مواد و روش ها: علوفه کامل نخود فرنگی در مرحله خمیری برداشت و توسط چاپر به قطعات حدود 3-2 سانتیمتر خرد شد. علوفه های برداشت شده نخود فرنگی در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در کیسه های نایلونی به صورت دستی فشرده و سیلو شدند. سیلوهای پر شده در دمای اتاق نگهداری و برای مدت 45 روز سیلو شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) نخود فرنگی بدون هیچ گونه افزودنی (شاهد) ، 2) نخودفرنگی + آنزیم (فیبرولیتیک 2 گرم به ازای کیلوگرم ماده خشک)، 3) نخود فرنگی + ‌افزودنی اسید آلی (ترکیب اسید فرمیک 8/0%+ 1% اسید پروپیونیک، 2 درصد)، 4) نخود فرنگی + ملاس (8 درصد) و 5) نخود فرنگی + آنزیم+ ملاس (فیبرولیتیک 2گرم به ازای کیلوگرم ماده خشک + 8 درصد) بودند. افزودنیها در آب دیونیزه حل و با اسپری دستی به روی علوفه اسپری شدند. بعد از سپری شدن زمان معین، سیلوها باز و نمونه‌ها با هم مخلوط و در دمای 60 درجه سانتی‌گراد در آون برای 48 ساعت خشک شدند. به منظور برآورد فراسنجه های تولید گاز از آزمون تولید گاز استفاده شد. نتایج: بین تیمارهای آزمایشی از نظر پتانسیل تولید گاز و فراسنجه های تخمیری اختلاف معنی داری وجود داشت ( -05/0p<). تیمار شاهد در مقایسه با تیمارهای دارای افزودنی از پتانسیل تولید گاز پایین تری برخوردار بود. بالاترین مقدار پتانسیل تولید گاز و نرخ تولید گاز مربوط به تیمارهای دارای افزودنی ملاس و ملاس + آنزیم بود. از نظر فراسنجه های تخمینی پایین ترین غلظت اسیدهای چرب کوتاه زنجیر، انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی مربوط به تیمار دارای ملاس و آنزیم به تنهایی بود، در حالی که استفاده توام از این دو افزودنی باعث افزایش این مقادیر به طور معنی داری شد.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از افزودنی های مختلف تاثیر معنی داری بر فراسنجه های تخمیری سیلاژ علوفه نخود فرنگی داشت. در بین افزودنی ها، استفاده از افزودنی های سیلویی ملاس و ملاس + آنزیم باعث بهبود ارزش تغذیه ای سیلاژ در مقایسه با سایر تیمارها گردید.
کلیدواژه افزودنی ، سیلو، تولید گاز، قابلیت هضم، نخودفرنگی.
آدرس , Iran, , Iran, , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved