>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی کیفیت گوشت جوجه های گوشتی سویه آرین و راس در شرایط تراکم جمعیت  
   
نویسنده بهرامپور کامران ,حسینی واشان جواد ,ابراهیمی سهیلا ,فیض دار برآبادی یاسر ,وقار سیدین مرتضی
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    چکیدهمقدمه: حداکثر تولید در واحد سطح و تراکم مناسب و بهینه در واحد سطح یکی از چالش های پرورش دهندگان می باشد. انتخاب حداکثر تراکم مناسب در واحد سطح باعث کاهش هزینه تولید می گردد و افزایش سودآوری و افزایش تولید کیلوگرم مرغ بیشتری می گردد. انتخاب سویه مناسب جوجه گوشتی می تواند بر سودآوری و صفات عملکردی دوره پرورش تاثیر گذار باشد. سویه راس رتبه شماره یک جوجه های گوشتی در جهان است که با پاسخ گویی به نیاز مشتریان خود از نظر ژنتیکی و عملکرد و همچنین شبکه توزیع گسترده، نژاد منتخب صنعت مرغداری جهانی می باشد. سویه آرین یکی از سویه های مهم گوشتی موجود در ایران می باشد که لاین آن در داخل کشور پرورش می یابد و طی دو سال اخیر سهم آن در بازار تا 8 درصد افزایش یافته است. لذا هدف این پژوهش بررسی کیفیت گوشت دو سویه آرین و راس در شرایط تراکم جمعیت می باشد.مواد و روش ها: در این آزمایش از 112 قطعه جوجه گوشتی یک روزه مختلط سویه آرین و 112 قطعه جوجه گوشتی یک روزه مختلط سویه راس استفاده شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×2 با استفاده از دو سویه جوجه (آرین و راس) و دو سطح تراکم (12 و 16 پرنده در مترمربع) با 4 تیمار، 4 تکرار از سن یک تا 42 روزگی اجرا شد. در پایان دوره (42 روزگی) دو پرنده از هر تکرار کشتار و گوشت آن برای انجام آزمایشات کیفیت گوشت مورد استفاده قرار گرفت. داده های حاصل از آزمایش با استفاده از رویه glm نرم افزار mini tab مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند و میانگین ها توسط آزمون چند دامنه ای توکی مقایسه شدند.نتایج و بحث: نتایج نشان داد اثر متقابل سویه و تراکم جمعیت بر هیچکدام از صفات کیفیت گوشت شامل ظرفیت نگهداری (whc) آب، ph، افت خونابه و افت در نتیجه پخت اثر معنی داری نداشت (05/0p>). whc به توانایی گوشت برای حفظ آب خود یا اضافه شده اشاره دارد. whc گوشت یک مولفه مهم در بررسی کیفیت گوشت می باشد، زیرا بازده محصول برای پرورش دهندگان و کیفیت بافت برای مصرف‌کنندگان را مشخص می کند. اندازه گیری پتانسیل هیدروژن (ph) با هدف شناخت بازی و اسیدیته در محصولات غذایی انجام می شود. ph گوشت بر ساختار و حلالیت پروتئین تاثیر می گذارد و مقادیر ظرفیت نگهداری آب، سختی بافت گوشت، رنگ و ماندگاری را تعیین می کند. نتیجه گیری کلی: بطور کلی نتایج نشان داد دو سویه آرین و راس در تراکم 16 پرنده در مترمربع همچنان کیفیت گوشت مطلوب و یکسانی دارند.
کلیدواژه آرین، تراکم جمعیت، جوجه گوشتی، راس، کیفیت گوشت
آدرس , Iran, , Iran, , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved