>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عملکرد رشد جوجه های گوشتی سویه آرین و راس در شرایط تراکم بالا  
   
نویسنده بهرامپور کامران ,حسینی واشان جواد ,خراشادی سجاد ,رفیعی کیا سجاد
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: حداکثر تولید در واحد سطح و تراکم مناسب و بهینه در واحد سطح یکی از چالش های پرورش دهندگان می باشد. انتخاب حداکثر تراکم مناسب در واحد سطح باعث کاهش هزینه تولید می گردد و افزایش سودآوری و افزایش تولید کیلوگرم مرغ بیشتری می گردد. انتخاب سویه مناسب جوجه گوشتی می تواند بر سودآوری و صفات عملکردی دوره پرورش تاثیر گذار باشد. سویه راس رتبه شماره یک جوجه های گوشتی در جهان است که با پاسخ گویی به نیاز مشتریان خود از نظر ژنتیکی و عملکرد و همچنین شبکه توزیع گسترده، نژاد منتخب صنعت مرغداری جهانی می باشد. در مقابل سویه آرین یکی از سویه های مهم گوشتی موجود در ایران می باشد است که لاین آن در داخل کشور پرورش می یابد و طی دو سال اخیر سهم خود را در بازار تا 8 درصد رسانده است. لذا هدف این پژوهش بررسی عملکرد دو سویه آرین و راس در شرایط تراکم بالا می باشد.مواد و روش ها: در این آزمایش از 112 قطعه جوجه گوشتی یک روزه مختلط سویه آرین و 112 قطعه جوجه گوشتی یک روزه مختلط سویه راس استفاده شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×2 با استفاده از دو سویه جوجه (آرین و راس) و دو سطح تراکم (12، 16 پرنده در مترمربع) با 4 تیمار، 4 تکرار از سن 1 تا 42 روزگی اجرا گردید. وزن بدن و مصرف خوراک در پایان هر دوره اندازه گیری و برای محاسبه پارامترهای عملکرد استفاده شدند. داده های حاصل از آزمایش با استفاده از رویه glm نرم افزار mini tab مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند و میانگین ها توسط آزمون چند دامنه ای توکی مقایسه شدند.نتایج و بحث: نتایج نشان داد افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک در هیچ یک از دوره های پرورش اثر معنی داری نشان نداد (0/50
کلیدواژه آرین، تراکم جمعیت، راس، جوجه گوشتی، عملکرد.
آدرس , Iran, , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved