>
Fa   |   Ar   |   En
   اثرات مکمل‎سازی خوراکی ایزوفلاون‏های سویا بر عملکرد، سطوح برخی از هورمون‎ها و رفتار جنسی در بلدرچین ژاپنی نر  
   
نویسنده پورحسن فریده ,صمدیان فرهاد ,کردی مرتضی
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: ایزوفلاون‏ها ترکیباتی هستند که از خصوصیات استرژنی ضعیفی برخوردار هستند و می‏توانند بر تولید مثل پرندگان تاثیرگذار باشند. در مطالعه حاضر اثر مکمل‏سازی خوراکی ایزوفلاون‏های سویا، بر عملکرد، سطوح هورمون‏های t3 و تستوسترون پلاسمایی و رفتار جنسی بلدرچین ژاپنی بررسی شد. مواد و روش‏ها: 80 قطعه بلدرچین ژاپنی نر در قالب یک طرح کاملا تصادفی بین چهار تیمار، با چهار تکرار و پنج پرنده در هر تکرار توزیع شدند. پرندگان جیره‏ی پایه‎ی یکسانی را دریافت کردند که ایزوفلاون‏های سویا ﺩﺭ سطوح صفر (شاهد)، 36/0، 72/0 و 08/1 گرم به ازای هر کیلوگرم جیره به آن افزوده شد. میزان مصرف خوراک و افزایش وزن پرنده‎ها به طور هفتگی اندازه‎گیری شد و بازده خوراکی محاسبه گردید. در طول هفته پایانی آزمایش، رفتارهای جنسی پرندگان با اندازه گیری پاسخ نزدیکی اجتماعی و رفتار کامل جنسی مورد ارزیابی قرار گرفت. در انتهای دوره آزمایش خون‏گیری از چهار پرنده در هر تیمار صورت گرفت و سطوح پلاسمایی هورمون‏های t3 و تستوسترون پلاسمایی تعیین شد. اندازه غده کلوآکی نیز در ابتدا و پایان آزمایش با کولیس دیجیتال ثبت شد. نتایج و بحث: نتایج نشان دادند که ایزوفلاون‏های سویا در سطح 08/1 گرم بر کیلوگرم جیره، در کل دوره آزمایش، منجر به کاهش معنی‏دار نرخ افزایش وزن بدن و مصرف خوراک پرنده‏ها در مقایسه با گروه شاهد شد (01/0>p). افزودن خوراکی ایزوفلاون‏های سویا در سطح 08/1 گرم بر کیلوگرم جیره، در مقایسه با گروه شاهد، سطح تستوسترون پلاسمایی را کاهش و سطح t3 پلاسمایی را افزایش داد (01/0>p) و در همان سطح، بسامد رفتار‏های جنسی پرنده‏ها را نسبت به گروه شاهد کاهش داد (01/0>p). همچنین ترکیبات ایزوفلاونی در جیره، به شکل وابسته به سطح مصرفی، منجر به کاهش معنی‏دار شاخص سوماتیک بیضه‏ای و اندازه غده کلوآکی در بلدرچین‏های نر شدند (01/0>p). نتیجه‏گیری کلی: به نظر می‎رسد که ایزوفلاونهای سویا میتوانند با عمل به عنوان مختل‏کننده اندوکرینی، از طریق مهار نمو تولید مثلی، منجر به القای اثر مهاری بر رفتارهای جنسی جنس نر در بلدرچین‎ ژاپنی گردند.
کلیدواژه ایزوفلاون، بلدرچین ژاپنی، جنیستئین، رفتار جنسی، عملکرد، هورمون
آدرس , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved