>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی خصوصیات فیزیکی بیوچار معدنی و اثر آن بر وزن و سن از شیرگیری گوساله های هلشتاین  
   
نویسنده سعیدی گراغانی سارا ,باشتنی مسلم ,شاکری پیروز ,نعیمی پور یونسی حسین
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: پرورش گوساله ی سالم تضمین کننده تولید و سودآوری ‏گله گاو شیری می باشد. استفاده از افزودنی های غذایی در تغذیه گوساله به عنوان ‏یک راه حل هر چه بهتر در ‏بکارگیری خوراک توسط ‏گوساله محسوب می شود.‏‏ بیوچار یکی از ترکیبات کربنی می باشد که به عنوان جایگزینی مناسب برای برخی از افزودنی های ‏خوراکی از جمله آنتی بیوتیک ها ‏معرفی شده است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی خصوصیات فیزیکی بیوچار معدنی مورد ‏مطالعه و تاثیر استفاده از سطوح مختلف آن بر وزن و سن از شیرگیری ‏گوساله‌های شیرخوار هلشتاین بود.‏مواد و روش ها: نمونه های بیوچار از معدن کوهبنان گرفته شده و برای بررسی خصوصیات فیزیکی ‏آن به آزمایشگاه زرآزما ‏منتقل شد.‏ ‏بدین منظور از 35 راس گوساله شیرخوار (نر و ماده) هلشتاین با میانگین وزنی‏ 49/1±6/59 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی ‏در پنج تیمار و هفت تکرار صورت گرفت. جیره های آزمایشی شامل: 1) جیره پایه (شیر + خوراک آغازین) فاقد بیوچار معدنی (جیره شاهد)، 2) جیره پایه به همراه 10گرم بیوچار معدنی در روز به ازای هر راس گوساله به همراه خوراک آغازین، 3) جیره پایه به همراه 10گرم بیوچار معدنی در روز به ازای هر راس گوساله به همراه شیر، 4) جیره پایه به همراه 20 گرم بیوچار معدنی در روز به ازای هر راس گوساله به همراه خوراک آغازین، 5) جیره پایه به همراه 20 گرم بیوچار معدنی در روز به ازای هر راس گوساله به همراه شیر بود.نتایج و بحث: نتایج نشان داد بیوچار ‏معدنی استفاده شده در این آزمایش ‏ph‏ ‏نزدیک به 6 را دارد که اسیدی است. همچنین هدایت الکتریکی بالایی دارد در نتیجه ذرات با ‏بار ‏منفی و کاتیون های آن بیشتر است. بیوچار استفاده شده در این آزمایش به دلیل داشتن کانی ماگنتیت دارای وزن مخصوص حقیقی 79/2 گرم بر ‏سانتی متر مکعب است و ظرفیت جذب آب بالایی در دو ساعت داشته ‏است. خصوصیات فیزیکی متفاوت ‏این بیوچار معدنی با سایر بیوچارها می تواند به دلیل تفاوت در نوع زیست‏توده اولیه و روش تشکیل ‏آن وابسته باشد. همچنین گوساله های تغذیه شده با جیره ‏آزمایشی 20 گرم بیوچار به-همراه خوراک آغازین بیشترین وزن از ‏شیرگیری و کمترین میانگین سن از شیرگیری را نسبت به گوساله های تغذیه شده با جیره گروه ‏شاهد ‏داشتند.نتیجه گیری کلی: در نتیجه استفاده از این نوع بیوچار معدنی در خوراک آغازین بهتر از شیر و بهترین سطح آن 20 گرم بیوچار در خوراک آغازین است. ‏بنابراین، افزودن 20 گرم بیوچار معدنی به خوراک آغازین گوساله های شیرخوار هلشتاین به دلیل اثرات مثبت آن بر وزن و سن از شیرگیری، توصیه می گردد
کلیدواژه از شیرگیری، بیوچار معدنی، خوراک آغازین، گوساله های شیرخوار
آدرس , Iran, , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved