>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر استفاده از مکمل های جاذب اندوتوکسین بر پایه بنتونیت و مونتموریلونیت بر تغییرات نشانگرهای زیستی کبدی گاوهای شیری در دوره انتقال  
   
نویسنده چالمه علی اصغر ,پورجعفر مهرداد ,امیریان آرمین
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: در دوره حساس پس از زایمان گاوهای شیری، با توجه به رخداد تعادل منفی انرژی و شروع رهسپاری چربی ها به کبد و اکسیداسیون آن ها مقادیر زیادی چربی در سلول های کبدی تجمع می کنند و زمینه بروز کبد چرب فراهم می شود. تجمع چربی ها در کبد گاوهای مبتلا به کبد چرب در دوره انتقال باعث کاهش عملکرد کبد و ظرفیت سم زدایی آن می شود. در دوره بعد از زایمان به خاطر ماهیت جیره پرانرژی که در اختیار گاوها قرار می گیرد نفوذپذیری دیواره دستگاه گوارش دستخوش تغییراتی می شود که زمینه را برای جذب مقادیر بالای اندوتوکسین و حتی باکتری ها فراهم می کند. از این رو به نظر می رسد که استفاده از مکمل های جاذب اندوتوکسین می تواند در کاهش ورود اندوتوکسین ها و سایر مواد سمی از دیواره دستگاه گوارش به گردش خون موثر باشد. کاهش ورود مواد سمی به کبد، باعث ایجاد فشارهای کمتری به کبدی می شود که به واسطه تعادل منفی انرژی دچار نفوذ گسترده چربی ها شده است. لذا به نظر می رسد استفاده از مواد جاذب اندوتوکسین، می تواند نقش مهمی در بهبود عملکرد کبد گاوهای شیری در دوره انتقال داشته باشد.مواد و روش ها: مطالعه حاضر با استفاده از 24 راس گاو شیری هلشتاین در یک واحد بزرگ صنعتی در اطراف شیراز انجام شد. گاوها به چهار گروه مساوی شامل یک گروه شاهد و سه گروه tb1، tb2 و tb3 تقسیم شدند و از 8 هفته قبل از زایش وارد مطالعه شده و تا 3 هفته پس از آن مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه شاهد فقط جیره پایه را دریافت کرد و در سایر گروه های آزمایشی، از جاذب اندوتوکسین بر پایه بنتونیت و مونتموریلونیت به میزان 1 ،5 و 10 گرم/کیلوگرم ماده خشک مصرفی به ترتیب در tb1، tb2 و tb3 استفاده شد. از تمام گاوها از 3 هفته قبل تا 3 هفته پس از زایمان به صورت هفتگی خونگیری از سیاهرگ گردنی انجام شد و در تمام نمونه های گرفته شده، غلظت سرمی آسپارتات ترانس آمیناز، آلانین ترانس آمیناز، بیلی روبین تام، مستقیم و غیرمستقیم سنجیده شد.نتایج و بحث: غلظت تمام نشانگرهای زیستی کبدی مورد مطالعه، هم در گروه شاهد و هم در دیگر گروه‌های مورد مطالعه روند افزایشی داشت اما در همه بازه‌های زمانی در گروه‌هایی که جاذب اندوتوکسین دریافت کرده بودند مقادیر این نشانگرهای زیستی کبدی کمتر از گروه شاهد بود. در گروهی که جاذب اندوتوکسین به مقدار 10 گرم/کیلوگرم ماده خشک مصرفی در جیره غذایی دریافت کرده بودند (tb3)، غلظت نشانگرهای زیستی کبدی به صورت معنی‌داری کمتر از گروه های دیگر بود که نشان دهنده اثر وابسته به دز این جاذب اندوتکسین بر بهبود عملکرد و کاهش فشار وارده بر کبد در این دوره حساس است. در شرایط استفاده از جاذب اندوتوکسین خوراکی، به نظر می رسد که سموم کمتری از دستگاه گوارش جهت سم زدایی به سمت کبد ارسال شده است و در این حالت، سلامت و فعالیت سلول های کبدی بیش از گروه شاهد بوده است؛ لذا در این مطالعه، غلظت نشانگرهای زیستی کبدی در سطوحی کمتر از گروه شاهد قرار گرفته است. نتیجه گیری کلی: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که جاذب اندوتوکسین خوراکی بر تغییرات پروفایل کبدی سرم گاوهای شیری در دوره انتقال موثر است و این تاثیر با بهبود عملکرد کبد همراه است. بر اساس نتایج این مطالعه می توان چنین بیان کرد که استفاده از جاذب اندوتوکسین خوراکی در دوره انتقال، نقش مهمی در بهبود عملکرد گاوهای شیری در این دوره از زندگی تولیدی آن ها دارد. همچنین اثرات جاذب اندوتوکسین خوراکی وابسته به دوز است و در مقادیر بالاتر، اثرات واضح و معنی داری را در مقایسه با مقادیر کمتر دارد. با توجه به اثرات مطلوب جاذب اندوتوکسین خوراکی بر متابولیسم گاو های شیری در دوره انتقال، استفاده از این ترکیبات در حوالی زایمان پیشنهاد می شود.
کلیدواژه نشانگرهای زیستی کبدی، جاذب اندوتوکسین، بنتونیت، مونتمورینولیت، دوره انتقال، گاو شیری
آدرس , Iran, , Iran, , Iran
پست الکترونیکی achalmeh81@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved