>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر تغذیه مقادیر مختلف پوست پسته بر مصرف خوراک و گوارش پذیری مواد مغذی در بره های نر کرمانی تغذیه شده با دانه کتان  
   
نویسنده ادهمی امیرحسین ,خضری امین ,محمد آبادی محمد رضا
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: رشد روز افزون جمعیت جهان، تقاضا برای محصولات دامی را افزایش داده و این موضوع در کنار مشکلات ناشی از تغییر اقلیم، کمبود آب و زمین زراعی، حفظ امنیت غذایی را به یکی از چالش های اصلی قرن حاضر تبدیل کرده است. از این رو، استفاده از پسماند محصولات کشاورزی، مواد خوراکی جدید و ارزان و همچنین اطلاع از ارزش غذایی این مواد خوراکی جهت تهیه جیره های غذایی متعادل و اقتصادی لازم و ضروری است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر استفاده از مقادیر مختلف پوست پسته در جیره های دارای بذر کتان (به عنوان منبع اسیدهای چرب غیر اشباع) بر گوارش پذیری مواد مغذی و مصرف خوراک در بره های نر کرمانی بود. مواد و روش ها: به منظور اجرای این طرح پژوهشی، تعداد 24 راس بره نر کرمانی با میانگین وزنی1/5 ±27/3 کیلوگرم انتخاب و به طور تصادفی به یکی از سه تیمار آزمایشی (هر یک با 8 تکرار) اختصاص یافتند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- جیره بدون پوست پسته، 2- جیره دارای 15 درصد پوست پسته و 3- جیره دارای 30 درصد پوست پسته (بر مبنای ماده خشک جیره) اختصاص داده شد. بره‏های نر به مدت 84 روز (شامل 14 روز دوره سازگاری و 70 روز دوره نمونه گیری) در قفس های انفرادی نگهداری شدند. مصرف روزانه خوراک، براساس اختلاف وزن خوراک داده شده به حیوان و باقیمانده خوراک حیوان قبل از تغذیه مجدد محاسبه گردید. در پنج روز آخر دوره آزمایشی به منظور اندازه گیری قابلیت هضم مواد مغذی، از مدفوع حیوان نمونه گیری شده و نمونه‏های بسته بندی شده در داخل فریزر با دمای 20- درجه سانتی گراد نگهداری شدند. نتایج و بحث: استفاده از پوست پسته در سطح 15 درصد ماده خشک جیره اثر معنی داری بر ماده خشک مصرفی نداشت، اما استفاده از این فرآورده های فرعی در سطح 30 درصد باعث کاهش ماده خشک مصرفی بره ها در مقایسه با تیمار شاهد شد (05/0˂p). بالاترین میزان گوارش پذیری ماده آلی و پروتئین خام در دام های تغذیه شده با 15 درصد پوست پسته مشاهده شد (05/0˂p)، در حالی که استفاده از سطح 30 درصد پوست پسته در جیره بره های پرواری با کاهش معنی دار گوارش-پذیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی همراه بود (05/0˂p). نتیجه گیری کلی: به طورکلی نتایج حاضر نشان داد که استفاده از پوست پسته تا سطح 15 درصد ماده خشک دارای اثرات مثبت بر مصرف خوراک و گوارش پذیری مواد مغذی از جمله پروتئین در بره های نر کرمانی است. بهبود گوارش پذیری پروتئین اثر مهمی بر کاهش اتلاف نیتروژن خوراک و دفع آن به محیط و آلودگی زیست محیطی ناشی از آن می گردد. بنابراین استفاده از پوست پسته به دلیل سطح مناسب مواد مغذی و کاهش هزینه‏های خوراک می تواند به عنوان جایگزین بخش از علوفه ی جیره گوسفندان مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه پوست پسته، گوارش پذیری مواد مغذی، گوسفند، ماده خشک مصرفی
آدرس , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved