>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثرات امواج فراصوت بر جمعیت میکروبی و ارزش غذایی بستر جوجه های گوشتی در شرایط آزمایشگاهی  
   
نویسنده وقار سیدین مرتضی ,مجتهدی محسن ,فرهنگ فر همایون ,غیاثی احسان
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: منابع پروتئینی بیشترین هزینه را بر پرورش دام های شیری و پرواری تحمیل می کنند. لذا بکارگیری منابع پروتئینی ارزان قیمت و محصولاتی که در رقابت با تغذیه انسان نیست می تواند سبب بهبود سودآوری گردد. بستر جوجه های گوشتی، پودر گوشت و پودر ماهی از جمله مهمترین منابع پروتیئنی جایگزین در جیره نشخوارکنندگان به شمار می روند. در بین محصولات مذکور بستر جوجه های گوشتی از بار میکروبی و نیز نیتروژن غیرپروتئینی بالایی برخوردار است که حساسیت استفاده از این محصول فرعی در جیره نشخوارکنندگان را افزایش می دهد. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر امواج فراصوت بر ارزش غذایی و امنیت میکروبی نمونه های بستر جوجه های گوشتی انجام شد.مواد و روش ها: نمونه های بستر جوجه های گوشتی از مرغداری دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در پایان دوره پرورش تهیه شد. قبل از انجام فراوری به منظور کاهش رطوبت، نمونه ها به مدت 72 ساعت سایه خشک شدند (گروه شاهد). در ادامه مقدار 25 گرم نمونه با 225 میلی لیتر آب مقطر استریل به داخل ارلن منتقل و در زمان های 5، 10 و 15 دقیقه تحت فرکانس 28 کیلوهرتز قرار گرفتند. پس از اتمام زمان فرآوری ماده خشک، پروتئین خام، عصاره اتری، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی نمونه ها با استفاده از روش های مرسوم اندازه گیری گردید. همچنین بار میکروبی کل، تعداد کلی فرم، سالمونلا، قارچ و کپک به ترتیب با استفاده از محیط های کشت نوترینت آگار، ائوزین متیلن بلو، گزیلوز لیزین دزوکسی کولات و مالت اکسترک آگار مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در 3 نوبت با 3 تکرار در هر ران برای تیمارهای آزمایشی انجام شد و مقایسه میانگین ها با استفاده از نرم افزار آماری sas و آزمون توکی-کرامر در سطح احتمال 5 درصد انجام گرفت.نتایج و بحث: نتایج نشان داد که افزایش زمان فراوری از 5 دقیقه به 15 دقیقه تغییری در محتوی پروتئین خام، عصاره اتری و الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی نمونه های بستر جوجه های گوشتی ایجاد نمی کند اما فراوری سبب کاهش محتوی پروتئین خام در نمونه های فرآوری شده در مقایسه با گروه شاهد شده است. از طرفی جمعیت میکروبی کل و نیز جمعیت کلی فرم ها با افزایش زمان فرآوری به طور معنی داری کاهش یافت. مکانیسم اصلی امواج فراصوت در غیرفعال سازی میکروارگانیسم ها از طریق فرآیند کاویتاسیون است. به طوریکه سبب تشکیل، رشد و متلاشی شدن حباب های کوچک در نمونه های بستر جوجه های گوشتی شده و از طریق چندین چرخه فشرده سازی و کاهش چگالی را به همراه دارد. متلاشی شدن حباب کاویتاسیون منجر به آزادسازی مقدار قابل توجهی انرژی شده و نیروی برشی بسیار زیادی را القا می کند.نتیجه گیری کلی: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ترکیب شیمیایی بستر جوجه های گوشتی تحت تاثیر زمان فرآوری با امواج فراصوت قرار نمی گیرد اما این امواج به بهبود ارزش غذایی به دنبال کاهش الیاف نامحلول در شوینده خنثی کمک می-کند. همچنین جمعیت باکتریایی کل و کلی فرم با افزایش زمان قرار گرفتن در معرض امواج فراصوت به صورت چشمگیری کاهش می یابد. اما این امواج توانایی از بین بردن قارچ و کپک را در فرکانس 28 کیلوهرتزی ندارند. لذا پیشنهاد می گردد این روش در مطالعات بعدی با طول امواج متفاوت و زمان های مختلف در سایر محصولات فرعی حاوی بار میکروبی بالا مانند پودر گوشت یا پودر ماهی بررسی شود.
کلیدواژه بستر جوجه های گوشتی، پروتئین خام، سالمونلا، فراصوت
آدرس , Iran, , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved