>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر برگ کنوکارپوس بر تولید، ترکیب و بار میکروبی شیر در بزهای نجدی  
   
نویسنده محمد آبادی طاهره
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: استفاده از برگ و سرشاخه کنوکارپوس موجود در مناطق گرمسیری به عنوان یک جایگزین مناسب علوفه در جیره دام های نشخوارکننده می‌تواند سودمند باشد. این گیاه یک منبع ارزان علوفه بوده که می تواند به صورت چرا، خشک و سیلو استفاده شود. این آزمایش به منظور بررسی تاثیر تغذیه برگ گیاه کنوکارپوس بر تولید، ترکیب و کیفیت شیر بز شیری انجام شد.مواد و روش ها: هشت راس بز شیری نجدی با میانگین وزن 42 کیلوگرم که در اوایل شیرواری بودند، بطور تصادفی با جیره بدون شاخ و برگ کنوکارپوس و جیره حاوی 15 درصد شاخ و برگ کنوکارپوس جایگزین علوفه به مدت یک ماه و یک هفته عادت پذیری تغذیه شدند. در پایان آزمایش تولید شیر، ترکیبات و بار میکروبی شیر بزها مورد اندازه گیری قرار گرفت. جیره ها طبق استاندارد غذایی بز تنظیم شدند. داده ‌های این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی و در سطح معنی داری 5 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج و بحث: بر طبق نتایج، در جیره حاوی کنوکارپوس، تولید روزانه شیر بزها افزایش (05/0p<)، اما میزان پروتئین، لاکتوز و چربی شیر تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت (05/0p>). بار میکروبی و جمعیت کپک ها در شیر بزهای تغذیه شده با گیاه کنوکارپوس نسبت به شاهد کاهش اما جمعیت لاکتوباسیلوس افزایش یافت (05/0p<).نتیجه گیری کلی: بر طبق نتایج مطالعه اخیر، استفاده از شاخ و برگ کنوکارپوس در جیره، نه تنها اثرات منفی بر عملکرد تولید بز شیری نداشت بلکه باعث افزایش تولید شیر و کاهش بار میکروبی و کپکها در شیر شد. بنابراین شاید بتوان کنوکارپوس را به عنوان یک مکمل مناسب به میزان 15 درصد در تغذیه بزهای شیری استفاده کرد.
کلیدواژه بز، کنوکارپوس، کیفیت شیر
آدرس , Iran
پست الکترونیکی mohammadabadi@asnrukh.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved