>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر تفاله زیتون بر الگوی اسید های چرب شیر گاومیش  
   
نویسنده محمد آبادی طاهره ,امین داور سیامک
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: تغذیه یکی از مسائل مهم و پر هزینه در صنعت دامپروری به شمار می رود. بنابراین از لحاظ اقتصادی باید روی تغذیه حیوانات با منابع خوراکی ارزان تمرکز کرد. تفاله زیتون یکی از پسماندهای روغنکشی میوه ی زیتون است که بعد از خشک شدن به عنوان یک محصول جانبی می تواند در تغذیه دام مورد استفاده قرار گیرد. هدف از این آزمایش، بررسی استفاده از تفاله زیتون به جای آرد گندم بر ترکیب اسیدهای چرب شیر گاومیش بود.مواد و روش ها: پانزده راس گاومیش شیری با میانگین تولید شیر 7 لیتر، میانگین سنی 3 سال و میانگین وزن 8+470 کیلوگرم و 2 شکم زایش، در قالب طرح کاملا' تصادفی به صورت 3 تیمار آزمایشی و 5 تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از جیره بدون استفاده از تفاله زیتون، جیره حاوی 5/7 و 15 درصد تفاله زیتون جایگزین با آرد گندم. جیره ها طبق استاندارد غذایی nrc 2001 تنظیم شدند. در پایان آزمایش، پروفیل اسید چرب شیر مورد اندازه گیری قرار گرفت. داده ‌های این طرح با استفاده از نرم افزار sas نسخه 1/9 در قالب طرح کاملا تصادفی و در سطح معنی داری 5 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج و بحث: تغذیه با 15درصد تفاله زیتون منجر به افزایش معنی داری در غلظت اسیدهای چرب کوتاه و متوسط زنجیر، لینولئیک اسید و اسیدهای چرب کنژوگه شیر گاومیش ها شد.نتیجه گیری کلی: استفاده از تفاله زیتون به جای آرد گندم در گاومیش های شیرده غلظت اسیدهای چرب کوتاه و متوسط زنجیر، غیر اشباع و کنژوگه را افزایش داد. بنابراین با توجه به قیمت مناسب تفاله زیتون، استفاده از آن تا سطح 15 درصد در جیره گاومیش های شیرده پیشنهاد می شود.
کلیدواژه تفاله زیتون، گاومیش، الگوی اسید های چرب
آدرس , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved