>
Fa   |   Ar   |   En
   واکاوی مسیرهای سیگنالیک مرتبط با تنش گرمایی در هیپوتالاموس مرغ گوشتی  
   
نویسنده رودباری زهرا ,مختاری مرتضی ,اسکندری نسب س
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: در طیور، تنش گرمایی نه تنها ساختار و عملکرد اندام های اصلی مانند هیپوتالاموس، غده هیپوفیز، روده کوچک، تیموس و غدد جنسی را از طریق آپوپتوز سلولی مختل می کند، بلکه سرعت تولید مثل، تولید تخم مرغ، کیفیت گوشت و سایر معیارهای عملکردی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. سیستم عصبی مرکزی در کنترل هموستازی انرژی، گرسنگی و احساس سیری نقش دارد. به علاوه می تواند سیگنال های اطراف را حس کند و سپس اطلاعات مربوط به وضعیت انرژی فرد را منتقل می کند. هیپوتالاموس به عنوان بخش مهمی از سیستم عصبی مرکزی است و قابلیت های زیادی مانند تنظیم مصرف خوراک، دستکاری دمای بدن و ترشح غدد درون ریز از طریق مسیرهای مختلف دارد.مواد و روش: داده های مورد استفاده با کد دسترسی gse37400 از پایگاه داده ای geo انتخاب شدند. پس از انتخاب داده ها ، کنترل کیفیت، نرمال سازی داده ها و آنالیز بیان ژن‌ها توسط نرم افزار geo2r انجام شد. به منظور شناسایی مسیرهای سیگنالیک درگیر در فرایند استرس گرمایی از پایگاه david استفاده شد. مسیرهای معنی دار براساس حداقل حضور سه ژن از ژن‌های متفاوت بیان و p-value< 0.05 شناسایی شدند.نتایج و بحث: نتایج بر اساس آنالیز عملکردی نشان داد که مسیرهای سیگنالیک mapk, jak-stat, tgf-β insulin, wnt, camp, pi3k/akt, f-κb در پاسخ به تنش گرمایی طیور نقش دارند. شناخت این مسیرها می‌توانند کمک قابل توجهی در شناسایی عوامل تنظیم کننده مرتبط با پاسخ به تنش گرمایی باشند و در پی آن کنترل بهتری در شرایط تنش گرمایی را فراهم کند.
کلیدواژه مسیرهای بیولوژیکی، تنش حرارتی، مرغ گوشتی
آدرس , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved