>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر سطوح مختلف سیلاژ کاکتوس علوفه ای یونجه بر تولید گاز و فراسنجه های تخمیری شکمبه  
   
نویسنده کریمی احمد ,دیانی امید ,شریفی حسینی محمدمهدی
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: در کشور ما نیز به دلیل محدودیت های منابع آبی، تامین علوفه موضوعی بسیار جدی است و تبدیل به دغدغه ای مهم و همیشگی شده است. بنابراین تغییر الگوی کشت و جایگزینی گونه های مقاوم به کم آبی می تواند راهکار مناسبی برای جبران خسارت های ناشی از خشکسالی باشد. کاکتوس علوفه ای است که می تواند جایگزین مناسبی برای کشت محصولاتی که به آب فراوان نیاز دارند باشد. این گیاه با توجه به میزان انرژی خام بالا، می تواند در ترکیب با یک علوفه به عنوان منبع انرژی برای دام استفاده شود. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی سطوح مختلف سیلاژ کاکتوس و یونجه در جیره گوسفندان بر بر تولید گاز و فراسنجه های شکمبه ای بود. مواد و روش ها: برای تهیه سیلاژ، کاکتوس علوفه ای به میزان 66 کیلوگرم و یونجه خشک به میزان 34 کیلوگرم به صورت همگن مخلوط و در بشکه های پلاستیکی 220 لیتری فشرده شدند. در این آزمایش از چهار راس گوسفند نر نژاد کرمانی در قالب طرح پرخشی در چهار دوره 21 روزه استفاده شد. جیره های آزمایشی شامل جیره شاهد (سطح صفر) و جیره های دارای سطوح 10، 20 و 30 درصد سیلاژ مخلوط کاکتوس علوفه ای-یونجه بود. ابتدا حجم گاز تولیدی از جیره های آزمایشی تعیین شد. در روز آخر هر دوره از مایع شکمبه هر گوسفند در سه ساعت پس از مصرف خوراک توسط لوله مری متصل به دستگاه ساکشن، جهت تعیین ph، نیتروژن آمونیاکی و جمعیت پروتوزوآ شکمبه نمونه گیری به عمل آمد. نتایج و بحث: حجم گاز تولیدی از جیره های آزمایشی به طور معنی داری متفاوت بود (05/0p<). بیشترین غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه با تغذیه جیره دارای 30 درصد سیلاژ مشاهده شد (05/0p<). میزان ph تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفت. هر دو گونه پروتوزوآی سلولولیتیک و هولوتریش با تغذیه جیره های دارای 20 و 30 درصد سیلاژ کاکتوس-یونجه بیشترین غلظت را داشتند (05/0p<). جمعیت کل پروتوزوآ نیز با تغذیه جیره های دارای 30 درصد سیلاژ کاکتوس-یونجه نسبت به سایر جیره ها بالاتر بود. نتیجه گیری کلی: با توجه به نتایج این تحقیق می توان کاکتوس را به همراه یونجه سیلو نموده و با توجه به اینکه اضافه کردن سیلاژ مخلوط کاکتوس-یونجه به جیره گوسفندان سبب بهبود شرایط شکمبه و افزایش جمعیت پروتوزوآ شد، در نتیجه می توان از آن در جیره دام های سبک تا سطح 30 درصد برای جبران کمبود خوراک دام در فصول گرم و در مناطق نیمه خشک بهره برد.
کلیدواژه کاکتوس علوفه ای، تولید گاز، فراسنجه های شکمبه، مناطق نیمه خشک.
آدرس , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved