>
Fa   |   Ar   |   En
   زنده ماندن منی تازه گوسفند پس از جایگزینی گلیسرول با درصدهای مختلف دی متیل-فرمامید  
   
نویسنده امیدی فاطمه ,حجاریان هادی ,سلطانی لیلا
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه و هدف: سرما محافظ های نفوذپذیر نقش بسیار مهمی در فرآیند انجماد منی گونه های مختلف دارند. هدف از این مطالعه بررسی اثر جایگزینی درصدهای مختلف دی متیل فرمامید با گلیسرول در رقیق کننده ی منی تازه گوسفند بر میزان زنده مانی بود. مواد و روش ها: نمونه های منی از چهار گوسفند بالغ و بارور تهیه شد. بعد از رقیق سازی منی با اکستندر تریس-بازی، درصدها متفاوت دی متیل فرمامید (1، 2، 3، 4 و 5 درصد) جایگزین گلیسرول شد. گروه حاوی 6 درصد گلیسرول بعنوان شاهد در نظر گرفته شد. محلول mtt به هر گروه اضافه شد و در انکوباتور برای مدت 4 ساعت در 37 سانتی گراد انکوبه شد. بعد از طی زمان انکوباسیون، خوانش با دستگاه الایزا انجام گرفت. نتایج و بحث: جایگزینی 1 درصد دی متیل فرمامید در مقایسه با گروه شاهد و سایر گروه های تیماری درصد زنده مانی را به طور معنی داری افزایش داد (p<0.05). بین گروه های شاهد، 2 و 3 درصد دی متیل فرمامید اختلاف معنی داری در میزان زنده مانی اسپرم تازه رقیق شده ی مشاهده نشد (p>0.05). گروه های 4 و 5 درصد دی متیل فرمامید میزان زنده مانی سلولی را به میزان معنی داری کاهش داده بود (p<0.05). نتیجه گیری: به نظر می رسد دی متیل فرمامید در غلظت های بسیار پایین برای زنده مانی اسپرم در مقایسه با سرمامحافظ روتین گلیسرول سمیتی ایجاد نمی کند درحالیکه درصدهای بالاتر اثرات سمی را در قالب کاهش زنده مانی نشان داده است.
کلیدواژه دی متیل فرمامید، سرمامحافظ، گوسفند، منی.
آدرس , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved