>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی ژن های هاب دخیل در پاسخ به تنش حرارتی در مرغ گوشتی  
   
نویسنده رودباری زهرا ,مختاری مرتضی ,اسکندری نسب سعیده
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: تنش گرمایی یک وضعیت فیزیولوژیکی است که در آن بدن قادر به حفظ تعادل بین گرمای تولید شده و کاهش گرمای بدن نیست. دمای محیطی بالا ممکن است با تغییر در حجم آب سلول از طریق دهیدراسیون، باعث اختلال در تعادل آبی و تغییرات اسمولیتیکی در سلول گردد، به طوری که این امر می تواند فعالیت سلول را مختل سازد. برای کنترل تنش گرمایی علاوه بر روش های تغذیه ای و مدیریتی، با اطلاع از ژن های کنترل کننده در تنش گرمایی و شناخت سازوکار کنترل ژنتیکی تنش گرمایی، می توان آن را به طور کارآمدتری کنترل نمود. در این زمینه با پیدا کردن ژن های دخیل در تنش گرمایی در ژنوم توالی یابی شده هر گونه می‌توان تنش گرمایی را بهتر کنترل کرد.مواد و روش: با جستجو در پایگاه geo برای تنش گرمایی در گونه gallus gallus داده های ریزآرایه با شماره دسترسی gse37400 استخراج شدند. کنترل کیفیت داده ها، نرمال سازی و آنالیز تفاوت بیان توسط نرم افزار geo2r انجام شد. ژن ها با بیان افتراقی در سطح < 0.05 p-value و (logfc <-0.5 0.5<) در نظر گرفته شدند. برای ترسیم شبکه ژنی مرتبط با استرس گرمایی از پایگاه اطلاعاتی string و از نرم افزار cytoscape افزونه cytohubba استفاده شد. نتایج و بحث: ژن های هاب شناخته شده مرتبط با استرس گرمایی در پژوهش کنونی mcm5 ،exo1،bub1b ،nat10،tk1 ،ddx17 ،fgf2 ،hdac2 ،hdac2 ، mapk14 می باشند. این ژن ها در ترمیم و تکثیر، سوخت ساز چربی، رشد و فعال کردن مسیرهای زیستی موثر بر استرس گرمایی دخیل هستند. بنابراین با شناسایی ژن های موثر بر استرس گرمایی به شناخت هرچه بیشتر سازوکار و تحمل به تنش گرمایی می توان کمک کرد.نتیجه گیری کلی: با توجه به اینکه تنش گرمایی یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر عملکرد و سلامت مرغ گوشتی است. تشخیص ژن های موثر و ماژول عملکردی، می تواند کمک قابل توجهی در شناسایی عوامل تنظیم کننده و فرآیند های زیستی دخیل در پاسخ به تنش گرمایی باشد و در پی آن کنترل بهتری در شرایط تنش گرمایی داشته باشیم.
کلیدواژه ژن هاب، استرس گرمایی، ماژول عملکردی
آدرس , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved