>
Fa   |   Ar   |   En
   ژن‌اگزوستوزین ترانسفراز2 کاندیدای ژن موثر بر چربی دنبه گوسفند  
   
نویسنده چعبی منا ,فیاضی جمال ,روشنفکر هدایت الله ,نظری محمود ,مرادی محمدحسین
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: گوسفندان دنبه‌دار تقریبا 25 درصد از کل گوسفندان دنیا را تشکیل می‌دهند. نژادهای گوسفندان دنبه‌دار اولین بار حدود 5000 سال پیش ثبت شده‌اند آن‌ها از اجداد گوسفندان وحشی دم‌نازک‌اند که به صورت اهلی درآمده‌اند (6). تلاقی‌هایی در بعضی الگوهای متفاوت دنبه صورت گرفته است که این رویکرد نیز عوارض جانبی نامطلوب مانند کاهش صفات مهم تولیدی مرتبط با طول در نژادهای مختلف با دنبه دراز را نشان داده است، علاوه بر این گزارش شده است که تلاقی می‌تواند حیات جنین‌هایی را که هموزیگوت هستند کاهش دهد (2)، همچنین تولید آن‌ها به زمان بیشتری نیاز دارد، طول دم مورد نظر از طریق چندین نسل، بدون به خطر انداختن سایر صفات به بررسی‌های بیشتر برای شناسایی الگوهای وراثتی دنبه نیاز دارد. تاثیر عواملی مانند نژاد یا ژنوتیپ؛ سن، جنس و شرایط تغذیه در رسوب چربی تاثیرگزار است. با این حال خواص فیزیکی و شیمیایی چربی ها بر نگه‌داری آن تاثیر می‌گذارد.مواد و روش ها: این پژوهش بر روی نزدیک به 3000 دام انجام شده است. نمونه‌ها با استفاده از تراشه‌های illamina 50k تعیین ژنوتیپ شدند. نژادها نسبت به صفت مورد نظر تعیین فنوتیپ می‌شوند. با استفاده از پویش گسترده ژنوم اسنیپ‌های برتر شناسایی شدند. در مرحله بعد ژن مورد نظر یافت و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج و بحث: نتایج حاصل نشان دادند که اسنیپ s67246.1 بر روی کروموزوم 15 ژن ext2 را گزارش می‌دهد. نام علمی این ژن exotosin transferase2 و یکی از ژن‌های کدکننده پروتئین‌هاست. این ژن در ارتباط با بیماری‌ها نقش دارد. نتیجه گیری کلی: ژن‌های واسطه ی زیادی بر رسوب چربی در دنبه نقش ایفا می‌کنند، در نتیجه نیاز به بررسی بیشتر خواهد داشت.
کلیدواژه ‌اگزوستوزین ترانسفراز2، چربی دنبه، گوسفند
آدرس , Iran, , Iran, , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved