>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر عصاره اتانولی گیاه کاسنی (Cichorium Intybus L.) بر عملکرد و ترکیبات لاشه بلدرچین های ژاپنی  
   
نویسنده تراز زهرا ,تقی حیدری محمد ,مقصودلو شهریار ,قنبری فرزاد
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    چکیدهمقدمه: تاثیر سوء آنتی بیوتیک ها بر سلامت و بهداشت انسان، منجر به استقبال روز افزون از محصولات ارگانیک شده است. بنابراین تلاش برای یافتن موادی که بتوانند رشد حیوانات را بهبود داده و اثرات جانبی کمتری بر سلامت مصرف کننده داشته باشند، همچنان ادامه دارد. امروزه گیاهان دارویی به‌دلیل داشتن خواص ضدباکتریایی مورد توجه بوده و به‌عنوان جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک ها پیشنهاد می شوند. برخی گیاهان دارویی و مشتقات آن‌ها به‌عنوان محرک رشد، بهبود راندمان تولید و عملکرد جوجه های گوشتی مورد استفاده قرار می گیرند که از جمله این گیاهان، می توان کاسنی را نام برد. مواد و روش ها: با استفاده از 360 قطعه بلدرچین ژاپنی یکروزه آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 5 تکرار از سن یک تا سن 35 روزگی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل گروه شاهد (صفردرصد) ، 25/0 درصد، 5/0 درصد و 75/0 درصد عصاره الکلی گیاه کاسنی در جیره بودند. در کل دوره آزمایش خوراک مصرفی، افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل خوراک و شاخص تولید محاسبه شدند. در پایان دوره پرورش 2 قطعه جوجه از هر واحد آزمایشی انتخاب و پس از کشتار جوجه ‏ها وزن اجزای لاشه اندازه گیری شد.نتایج و بحث: نتایج نشان داد استفاده از عصاره الکلی گیاه کاسنی در خوراک بلدرچین های گوشتی بر روی مقدار مصرف‌شده خوراک، افزایش وزن بدن بلدرچین و ضریب تبدیل خوراک تاثیر معنی داری نداشت ولی سبب بهبود شاخص تولید شد (0/50 p<). وزن اجزای لاشه تحت تاثیر مصرف کاسنی قرار نگرفتند. نتیجه گیری کلی: با توجّه به نتایج این تحقیق، نتیجه گیری می شود به طور کلی، عصاره الکلی گیاه کاسنی تاثیر مثبت معنی داری بر شاخص تولید در بلدرچین های ژاپنی دارد، اما بر وزن اجزای لاشه تاثیر ندارد.
کلیدواژه بلدرچین ژاپنی، ترکیبات لاشه، عملکرد، کاسنی
آدرس , Iran, , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved