>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ارزش غذایی علوفه گلرنگ و تریتیکاله در تغذیه گوسفند به روش های برون تنی  
   
نویسنده شادادی داوود ,یاری مجتبی ,چگنی علیرضا ,بیرانوند حامد
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: یونجه یکی از پرکاربردترین علوفه های مورد استفاده در تغذیه دام های سبک و سنگین در شرایط کشور ایران است. با توجه به اینکه ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک جغرافیایی قرار دارد و سالانه کاهش بارندگی ها گزارش می شود، یکی از زمینه های تحقیقاتی در مورد تغذیه علوفه در نشخوارکنندگان بررسی سایر علوفه ها و معرفی آنها به عنوان جایگزین یونجه می باشد که ارزش غذایی در اندازه یونجه داشته باشد و از لحاط نیاز آّبی کمتر باشد. بر اساس مشاهدات میدانی از مراکز تحقیقاتی کشاورزی کشور، گلرنگ و تریتیکاله و یا مخلوط اینها می توانند به عنوان کشت جایگزین معرفی شوند. بنابراین، هدف از اجرای این آزمایش بررسی ارزش غذایی علوفه گیاه کامل گلرنگ، تریتیکاله و مخلوط آنها در مقایسه با یونجه در تغذیه گوسفند با روش های برون تنی می باشد. مواد و روش ها: علوفه های مورد آزمایش شامل یونجه، گلرنگ (گیاه کامل) و تریتیکاله (گیاه کامل) و مخلوط گلرنگ و ترتیکاله بودند (با نسبت 50 درصد به 50 درصد). آنالیز تقریبی علوفه ها برای اندازه گیری ماده خشک، پروتئین خام، فیبر شوینده خنثی، فیبر شوینده اسیدی و لیگنین شوینده اسیدی انجام شد. پارامترهای هضم و تخمیر شکمبه با روش تولید گاز و تجزیه پذیری شکمبه با استفاده از کیسه های نایلونی (در زمان های 6، 12، 24، 48 و 72 ساعت) با استفاده از 2 راس قوچ بالغ فیستولا شده تعیین گردید. نتایج و بحث: پتانسیل تولید گاز برای تیمارهای یونجه ، گلرنگ ، تریتیکاله و مخلوط به ترتیب 192/55 ، 199/85، 331/35و 257/15 میلی لیتر به ازای یک گرم ماده خشک بود.که بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی دار وجود داشت (0/50 > p). تجزیه پذیری مواد مغذی ماده خشک، و ماده آلی و الیاف شوینده خنثی در 72 ساعت از انکوباسیون شکمبه ای در علوفه یونجه از بقیه بیشتر بود (0/50 > p) ولی در سایر زمان های انکوباسیون تفاوتی نداشتند. بالاتر بودن مقدار لیگنین و الیاف شوینده خنثی در تریتیکاله در مقایسه با یونجه ممکن است باعث تغییرات در تجزیه پذیری مواد مغذی در 72 ساعت بعد از انکوباسیون شکمبه ای شده است. با این وجود در ساعت های دیگر انکوباسیون شکمبه ای تفاوتی در مقدار تجزیه پذیری بین مواد مغذی در علوفه های مختلف وجود نداشت. نتیجه گیری کلی: نتایج نشان داد ارزش غذایی علوفه های گلرنگ، تریتیکاله و مخلوط این دو به علوفه یونجه نزدیک است، لذا شاید بتوان این گیاهان را به عنوان علوفه در تغذیه گوسفند جایگزین علوفه یونجه کرد ولی پژوهش های بیشتری لازم است که ارزش غذایی آنها و اثرات را در آزمایش های بلند مدت به لحاظ بررسی کند.
کلیدواژه گلرنگ، تریتیکاله، یونجه، تجزیه پذیری شکمبه ای
آدرس , Iran, , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved